Konkurs prozatorski dla młodzieży im. Dostojewskiego


Rozstrzygnięcie konkursu AD 2024

Spośród 28 prac literackich nadesłanych na XI Ogólnopolski Konkurs Prozatorski im. Fiodora Dostojewskiego Dla Młodzieży przyznaliśmy następujące laury: 

Pierwsze miejsce: 

MAJA MARKS  

kl. II, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, zam. Świdnica,

za pracę pt. Skrzydła Miłości.


Drugie miejsce:

JULIA CHMIELOWSKA

kl.III, IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach, zam. Gliwice,

za pracę pt. W każdą drogę


 Trzecie miejsce:

PAWEŁ FLAKUS 

kl. II, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, zam. Piekary Śląskie,

za pracę pt. W poszukiwaniu Boga w człowieku.


Wyróżnienia: 


MAGDALENA GOŁBA

kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie, zam. Mikołów,

za pracę pt. Maski.


MICHAŁ CZECZKO 

kl. VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie,

zam. Skrobów-Kolonia,

za pracę pt. Otwórz serce dla Boga


KAROL JAGIEŁO 

kl. III, Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, zam. Lublin,

za pracę pt. Patrzyłem i patrzyłem, ale nigdzie Boga nie widziałem.  


GABRIELA GADZIAŁA 

kl. I, Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek 

w Szymanowie, zam. Teresin,

za pracę pt. (Patrzę w zamyśleniu w okno autobusu...). 


WIKTORIA ŁUKASIEWICZ 

kl. I, II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, zam. Skrobów-Kolonia,

za pracę pt. Śladami miłości: Wędrówka ku Boskiemu odnalezieniu.  


DOMINIK MAZUREK 

kl. III, Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół nr 1 

im. Władysława Grabskiego w Lublinie, 

zam. Kopiec, k. Annopola,

za pracę pt. Wypełniając przykazania, nie zapominaj miłować Boga i bliźniego.  


ZOFIA WIEJA 

kl. IV, Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Cieszynie,

zam. Wisła,

za pracę pt. Łagodny Król.  


Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział w konkursie, szczególnie gratulujemy laureatom. 

Informujemy, że przygotowujemy do druku pokłosie konkursowe pt. Skrzydła miłości, zawierające prace laureatów konkursu. 

                                              red. Edward Przebieracz                                                  Wydawnictwo św. Macieja Apostoła


                                    💗                                 


Wydawnictwo św. Macieja Apostoła  

zaprasza młodzież w wieku 12-19 lat
do udziału
w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

  W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do 2 marca 2024.
                            Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła:                          wydawnictwomacieja@gmail.com

Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. 
 
On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,
nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.

                                                                                                                            Fiodor  M. Dostojewski

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu
 im. Fiodora M. Dostojewskiego:

 1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 2 marca (sobota) 2024 r. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, a także studenci. Autorzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs muszą mieć ukończone 12 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
 3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden tekst (opowiadanie lub esej).
 4. Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora – żaden z  tekstów nie będzie brany pod uwagę. 
 6. Nagrodę główną i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 16 marca 2024 r.
 8. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
 9. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
 10. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do 23 marca 2024 r.
 11. Laureat najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 200 zł.
 12. Laureat najlepszej pracy otrzyma zestaw książek, z tym wydanych przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła.
 13. Najlepsza praca zostanie ponadto nagrodzona utrwaleniem jej na nośniku mp4 i opublikowana w Internecie m.in. na kanale YouTube. Nagrodzony materiał przeczyta lektor Cezary Papaja. 
 14. Laureat najlepszej pracy otrzyma nagrody z rąk dyrektora Wydawnictwa podczas  spotkania w szkole laureata, które nastąpi po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.
 15. Nagrodzona praca i  wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2024 r.
 16. W książce-pokłosiu konkursu prace zostaną opublikowane w formie oryginalnej, tj. w postaci nadesłanej na konkurs.
 17. Laureaci konkursu (nagroda główna i wyróżnienia) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
 18. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
 19. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
 20. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.    
Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
 dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:
Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów
1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego.
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć do 5 znormalizowanych stron maszynopisu.
3. Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego.
4. Wielkość czcionki – 12 pkt.
5. Krój czcionki: Times New Roman CE.
6. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5.
7. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm.
8. Własne, oryginalne teksty, muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
9. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) pełna nazwa i numer szkoły oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) klasa, do której uczęszcza autor w roku szkolnym 2023/2024,
c) data urodzenia autora tekstu,
d) domowy adres pocztowy autora tekstu,
     (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,
f) adres używanego e-maila. 
    Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

 Laureaci X Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego dla Młodzieży im. Fiodora Dostojewskiego 2023

Słowo od jurora

Oto moja ocena prac literackich nadesłanych na jubileuszowy X Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Fiodora Dostojewskiego Dla Młodzieży:

 
Pierwsze miejsce:

ZUZANNA SUS  
kl. I, I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, zam. Zgłobice
za pracę pt. Panem i L. 

 
Profesjonalnie przygotowane opowiadanie, wciągające od samego początku, lekko poprowadzona narracja, a przede wszystkim bardzo mądre.

Drugie miejsce:
ANNA BAZAN
kl. VIII, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek
w Rzeszowie, zam. Rzeszów
za pracę pt. Przystanek człowiek

Naturalne i nienadęte, z ciekawym pomysłem, dojrzałe spojrzenie autorki, mimo młodego wieku.

Trzecie miejsce:
ANNA CIUNEL
kl. VIII, Chrześcijańska Szkoła Montessori w Gdańsku,
zam. Różyny
za pracę pt. A dla was wzejdzie słońce

Interesująca kompozycja, zaskakujące, trzymające w napięciu opowiadanie.

Wyróżnienia:

ANTONI PIANKOWSKI
kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdańsku,
zam. Gdańsk
za pracę pt. Krzyż

Dosłowne i bezpośrednie podjęcie tematu, a mimo to interesujące.


JULIA MACIASZEK
kl. I, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu,
zam. Żywiec
za pracę pt. Potęga miłości 

 
Przemyślany i dojrzały tekst, mimo swojej formy budzący zainteresowanie.

ANTONI MIELCAREK
1 semestr, Politechnika Poznańska w Poznaniu
zam. Poznań
za pracę pt. Życiodajny tłum  

 
Wykazuje dużą wrażliwość na drugiego człowieka, tekst spójny.

PAWEŁ WOJCIECHOWSKI
kl. VI, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomsku,
zam. Radomsko
za pracę pt. Cudowna przemiana

 
Ciekawa kompozycja, prosty pomysł, interesująco skomponowane.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za lekturę Waszych prac. Szczególnie gratuluję laureatom.

 
                                              Robert Dudek
                                             Łódź, 25 III 2023  
                                                  w Uroczystość Zwiastowania NMP

Od Wydawnictwa: 

Przygotowujemy pokłosie konkursu. Książeczka z pracami laureatów pt. Przystanek człowiek ukaże się w kwietniu br. 

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła  

zaprasza młodzież w wieku 12-19 lat
do udziału
w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

  W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 3 marca 2023.
                            Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła:                          wydawnictwomacieja@gmail.com

Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. 
 
On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,
nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.
                                                                                                                     Fiodor  M. Dostojewski

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu
 im. Fiodora M. Dostojewskiego:

 1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 3 marca (piątek) 2023 r. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, a także studenci. Autorzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs muszą mieć ukończone 12 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
 3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden tekst (opowiadanie lub esej).
 4. Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora – żaden z  tekstów nie będzie brany pod uwagę. 
 6. Nagrodę główną i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 17 marca 2023 r.
 8. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
 9. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
 10. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 24 marca 2023 r.
 11. Laureat najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 150 zł.
 12. Laureat najlepszej pracy otrzyma także „Dzieła wybrane” (7 tomów) Fiodora Dostojewskiego.
 13. Najlepsza praca zostanie ponadto nagrodzona utrwaleniem jej na nośniku mp4 i opublikowana w internecie m.in. na kanale Youtube. Nagrodzony materiał przeczyta lektor Cezary Papaj.
 14. Nagrodzona praca i  wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2023 r.
 15. W książce-pokłosiu konkursu prace zostaną opublikowane w formie oryginalnej, tj. w postaci nadesłanej na konkurs.
 16. Laureaci konkursu (nagroda główna i wyróżnienia) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
 17. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
 18. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
 19. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.    
Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
 dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:
Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów
1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego.
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 3 znormalizowanych stron maszynopisu.
3. Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego.
4. Wielkość czcionki – 12 pkt.
5. Krój czcionki: Times New Roman CE.
6. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5.
7. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm.
8. Własne, oryginalne teksty, muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
9. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) pełna nazwa i numer szkoły oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) klasa, do której uczęszcza autor w r. szk. 2022/2023,
c) data urodzenia autora tekstu,
d) domowy adres pocztowy autora tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,
f) adres używanego e-maila. 
    Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.


Tomasz Brodzki, Gliwice 

wtorek, 10 maja 2022

"Talerz pustych serc". Pokłosie IX konkursu literackiego dla młodzieży im. Dostojewskiego Wydawnictwa św. Macieja Apostoła

Z niekłamaną przyjemnością przyjąłem pod koniec stycznia propozycję Pana Redaktora Edwarda Przebieracza, spiritus movens Wydawnictwa św. Macieja Apostoła w Lublińcu, by jako przedstawiciel młodszego pokolenia twórców podjąć się - jako członek trzyosobowego jury - oceny prac nadesłanych na IX Konkurs Literacki im. Dostojewskiego. Co z tego wynikło? Zapraszam na podsumowanie tegorocznej edycji! 
Do zmagań przystąpiło 18 autorów w wieku od 12 do 20 lat. Poziom prac był bardzo zróżnicowany, podobnie jak ich długość (jeden z uczestników wysłał - skądinąd bardzo ciekawe, bardzo kojarzące mi się z filmami, których akcja dzieje się na angielskiej prowincji - opowiadanie liczące 10 stron). Punktacja wyglądała następująco: 10 punktów dla najlepszej pracy, 9 dla drugiej w kolejności i tak dalej aż do 1 punktu dla pracy na dziesiątym miejscu. Sporą zagwozdką było dla mnie układanie końcowej kolejności, a i tak miałem wątpliwości, czy na pewno nikogo nie skrzywdziłem swoją oceną (tak to w życiu bywa, ktoś musiał zostać bez punktu). 
Każdy może zobaczyć kończące podsumowanie wewnątrz książki, generalnie wybór pozostałych jurorów w dużym stopniu współgrał z moim (ale nie będę zdradzał, komu dałem ile punktów, to wiedzą ci, którzy mają wiedzieć). Powiem tylko, że proces czytania, przetwarzania i odbierania kolejnych prac był dla mnie bardzo przyjemny. Przewodniczący jury, ks. Adam R. Prokop, napisał wstępne słowo o patronie konkursu. Czytając Pokłosie można zapoznać się z różnymi tekstami, większość z nich porusza realne, namacalne problemy, niektóre zatopione są w rozmyślaniach, najmocniej fantazja autorki udzieliła się w znakomitym skądinąd opowiadaniu Sztuka Dobroci
Zwyciężył w konkursie Andrzej Płusa ze Starachowic, który w pracy zatytułowanej jak i omawiana książka - Talerz pustych serc - przedstawił wycinek z życia ludzi obchodzących wigilię świąt Bożego Narodzenia i zastanowił się nad tym, czy wolne miejsce i wolny talerzyk, tradycyjnie przygotowywane, mają dziś znaczenie symboliczne, czy realne. Jeśli to pierwsze, to jak uczynić zwyczaj pomagania sobie znów żywym? Na dalszych miejscach uplasowali się Weronika Kasprzyk z Gilowic opowiadaniem pt. Sztuka Dobroci o dwóch różnych, ale wzajemnie siebie inspirujących tytułowych damach - jednej z wyższych, drugiej z niższych sfer i Michał Mikołajewicz z Lublina dziełem pt. Otwórz oczy, otwórz serce - historii chłopca, którego rodzice ciężko zachorowali. Gratuluję zajęcia miejsc na podium i bardzo dobrych utworów. Życzę dalszych sukcesów! 
Pozwolę sobie wymienić pozostałe utwory składające się na pokłosie: poświęcony wielowarstwowemu znaczeniu świątyni Płomień świecy Roberta Wolaka, opowieść o starości metrykalnej i mentalnej - Aureliusz Laury Potaczek, gorzki Labirynt diabła Magdaleny Szwedy z nutą optymizmu, Tylko ufaj Anny Waligóry (do zwycięstwa trzeba nam trzech rzeczy: odwagi, odwagi, odwagi...), Dojrzałem, by widzieć Krzysztofa Lejawki (o dojrzewaniu mentalnym młodego człowieka), Pójdziesz za mną Hanny Butoki (czy człowiek poradzi sobie sam w świecie?), *** [Całą moją historię...] Kamila Małka (o chorym chłopcu, który nabrał dystansu do świata), Morze Kingi Krzemińskiej (o człowieku i morzu, o odległości człowieka od ludzi i Boga). Ich autorom winszuję udanych, intrygujących, sugestywnych prac i... życzę dalszych sukcesów!  

Zacytuję fragment zwycięskiej pracy (żebyście mieli pogląd na treści zawarte w książce): 
"- Mamo, na Wigilii zawsze zostawiamy pusty talerz... - zacząłem niepewnie. 
- Tak, dla zbłąkanego wędrowca - odpowiedziała. 
- Mam takie pytanie... Czy jakby tego dnia ktoś do nas zapukał i powiedział, że nie ma co jeść, wpuściłabyś go? - zapytałem jednym tchem, wypuszczając z siebie głośno powietrze. 
- I tego, i każdego innego dnia - odpowiedziała mama z uśmiechem. 
- Ale przecież na co dzień, przy obiedzie, nie zostawiamy pustego talerzyka. Tylko w Wigilię - byłem trochę zdezorientowany. 
- Talerzyk zawsze można dostawić - usłyszałem w odpowiedzi. 
Później mama opowiedziała historię sprzed moich narodzin". 

I zaprosić na nową podstronę mojego bloga: 

Powiem tyle, że dla mnie było to nowe i niezmiernie ciekawe doświadczenie - już nie pisanie utworu, ale ocenianie go bazując na własnych doświadczeniach, umiejętnościach, wiedzy o świecie. Jakie będzie następne? Z czym tym razem się zmierzę i jak sobie z tym dam radę? Nie wiem, ale liczę na coś ekscytującego. 

Dziękuję Panu Edwardowi za pytanie, które mi zadał i życzę dalszego rozwoju wydawnictwa i tego, żeby do kolejnych edycji konkursów zgłaszało się jak najwięcej uczestników mających coś ciekawego do powiedzenia. 

W sobotę, w dzień świętego Macieja, przyjdzie pora na omówienie kolejnego wydawnictwa - pokłosia XII Konkursu Jednego Wiersza Wydawnictwa św. Macieja Apostoła. Do poczytania! 

https://bliskieidalekieszlaki.blogspot.com/2022/05/talerz-pustych-serc-pokosie-ix-konkursu.html


*   *   *

Laureaci IX Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego dla Młodzieży im. Fiodora Dostojewskiego 2022 

Konkursowe jury w składzie:

Anna Kusior, zam. Warszawa, 

ks. Adam Ryszard  Prokopprzewodniczący jury,

Tomasz Brodzki, zam. Gliwice

po dokonaniu oceny 18 prac młodzieży, które wpłynęły na 9. konkurs prozatorski im. F. Dostojewskiego, podjęło decyzję odnośnie laureatów tegorocznych literackich zmagań (w nawiasie suma punktów, którą otrzymała praca od 3 jurorów, max. 30 pkt.):

I nagroda

Andrzej Płusa

 Kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów, Starachowice

zam. Starachowice

Talerz pustych serc (25)


Wyróżnienia:

Weronika Kasprzyk

Kl. I, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Żywiec

zam. Gilowice

Sztuka Dobroci  (21)

*

Michał Mikołajewicz

Kl. VIII,  Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza, Lublin 

zam. Lublin

Otwórz oczy, otwórz serce (19)

*

  Robert Wolak

Kl. III,  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie, Gorzów Wielkopolski 

zam. Karsko

Płomień świecy (18)

*

Laura Potaczek 

Kl. III, Liceum Ogólnokształcące nr IX  im. Ks. Piotra Skargi, Wrocław

zam. Wrocław

Aureliusz (17)

*

Magdalena Szweda

Kl. II, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1, Pszczyna

zam. Pszczyna

Labirynt diabła (15)

*

Anna Waligóra

Kl. I, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego,  Głogów

zam. Głogów

Tylko ufaj (14)

*

Krzysztof Lejawka

Kl. I, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Żywiec

                                                        zam. Gilowice

 Dojrzałem, by widzieć (14)

*

Hanna Butoka 

Kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Sobieskiego, Szczecinek

zam. Szczecinek

Pójdziesz za mną? (13)

*

Kamil Małek

Kl. II, Elektroniczne Zakłady Naukowe - Technikum nr 10, Wrocław

zam. Wrocław

*** [Całą moją historię…]  (12)

*

Kinga Krzemińska

Kl. III, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego, Tarnów

zam. Koszyce Małe

Morze (11)

Laureaci konkursu zostali powiadomieni mailem o swym literackim sukcesie w dniu 26 marca br. 

Wszystkie ww. prace opublikowane zostaną w książce - pokłosiu konkursu pt. "Talerz pustych serc”, które ukaże się w kwietniu br., które laureaci otrzymają zgodnie z regulaminem konkursu.

Wszystkim uczestnikom konkursu wielkie, serdeczne podziękowanie, laureatom: gratulacje i owacje!

red. Edward Przebieracz

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

Lubliniec, 26 III 2022


Wydawnictwo św. Macieja Apostoła  

zaprasza młodzież w wieku 12-19 lat
do udziału
w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

  W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 5 marca 2022.
                            Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła:                          wydawnictwomacieja@gmail.com

Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. 
 
On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,
nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.
                                                                                                                     Fiodor  M. Dostojewski

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu
 im. Fiodora M. Dostojewskiego:

 1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 5 marca (sobota) 2022 r. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, a także studenci. Autorzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs muszą mieć ukończone 12 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
 3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden tekst (opowiadanie lub esej).
 4. Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora – żaden z  tekstów nie będzie brany pod uwagę. 
 6. Nagrodę główną i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 20 marca 2022 r.
 8. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
 9. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
 10. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 26 marca 2022 r.
 11. Laureat najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 150 zł.
 12. Nagrodzona praca i  wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2022 r.
 13. W książce-pokłosiu konkursu prace zostaną opublikowane w formie oryginalnej, tj. w postaci nadesłanej na konkurs.
 14. Laureaci konkursu (nagroda główna i wyróżnienia) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
 15. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
 16. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
 17. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.    
Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
 dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:
Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów
1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego.
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 3 znormalizowanych stron maszynopisu.
3. Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego.
4. Wielkość czcionki – 12 pkt.
5. Krój czcionki: Times New Roman CE.
6. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5.
7. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm.
8. Własne, oryginalne teksty, muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
9. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) pełna nazwa i numer szkoły oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) klasa, do której uczęszcza autor w r. szk. 2021/2022,
c) data urodzenia autora tekstu,
d) domowy adres pocztowy autora tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,
f) adres używanego e-maila. 
    Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

Laureaci VIII Konkursu Prozatorskiego dla Młodzieży im. Fiodora Dostojewskiego 2021 

Konkursowe jury w składzie:

LUCYNA SPACZYŃSKA, zam. Lubliniec,

dr PIOTR KOPROWSKI, zam. Rumia - przewodniczący jury,

HENRYK KONKOL, zam. Berlin (Niemcy),

po dokonaniu oceny dokładnie 70.  prac młodzieży, które wpłynęły na 8. konkurs prozatorski im. F. Dostojewskiego, podjęło decyzję odnośnie laureatów tegorocznych literackich zmagań (w nawiasie suma punktów, którą otrzymała praca od 3 jurorów):

I nagroda

HANNA  BUTOKA

Kl. VII,  Szkoła Podstawowa nr 5, Szczecinek

zam. Szczecinek

za pracę pt. „Ufam” (24)

Wyróżnienia:

OLIWIA  DOROTA

kl. I, IV Liceum Ogólnokształcące, Chełm

zam. Drohiczany

za pracę bez tytułu,

rozpoczynającą się: Patrząc na współczesny świat (…) (17,5)

OLGA  DUDEK

kl. I, I Liceum Ogólnokształcące, Dąbrowa Górnicza

zam. Dąbrowa Górnicza

za pracę „Ludzie są zagadką” (17)

KAROLINA GRUGEL

Kl. VIII, Szkoła Podstawowa, Lińsk

zam. Jabłonka k. Śliwic

za pracę „Geneza łez” (17)

KLAUDIA WRÓBEL

kl. II, III LO, Tarnów

zam. Tarnów

za pracę pt. „Diabeł kazał mi to zrobić” (16)

JULIA BORYSZEWSKA

kl. III, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Sochaczew

zam. Nowy Białynin k. Nowej Suchej

za pracę pt. „Bądź tęczą na czyimś zachmurzonym niebie” (14)

KINGA KRZEMIŃSKA

kl. II, I Liceum Ogólnokształcące, Tarnów

zam. Tarnów

za pracę „Tato…” (14)

IZABELA DYDYCZ

Kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 1, Legionowo

zam. Legionowo

za pracę „Między nami Aniołami” (13,5)

MICHALINA ALICJA CHROBOT

                                        EF (10. klasa), Szkoła: Mariengymnasium, Warendorf

zam. Warendorf (Niemcy)

za pracę „Gdzie jest mój Bóg?” (13)

JULIA  DRAGA

kl. II technikum, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Wodzisław Śląski

zam. Wodzisław Śląski

za pracę „Jesienne łzy” (13)

WERONIKA WARDAWY

Kl. VI, Szkoła Podstawowa – Kolegium Świętej Rodziny, Łomianki

zam. Warszawa

za pracę pt. „Dzwoneczek Bożych Darów” (13).

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni mailem o swym literackim sukcesie w dniu 4 marca br. Tego też dnia telefonicznie, o sukcesie swego podopiecznego, powiadomiona zostanie dyrekcja szkoły laureata I nagrody.

Wszystkie ww. prace opublikowane zostaną w książce - pokłosiu konkursu pt.”Dzwoneczek Bożych Darów”, które ukaże się w kwietniu br., które laureaci otrzymają zgodnie z regulaminem konkursu.

Wszystkim uczestnikom konkursu wielkie, serdeczne podziękowanie, laureatom gratulacje i owacje!

red. Edward Przebieracz

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

Lubliniec, 27 II 2021

Konkurs im. F. Dostojewskiego 2021 zakończony!  

Szanownym jurorom, a zarazem wytrawnym literatom, autorom wielu książek,

w składzie:

LUCYNA SPACZYŃSKA, zam. Lubliniec,

dr PIOTR KOPROWSKI, zam. Rumia - przewodniczący jury,

HENRYK KONKOL, zam. Berlin (Niemcy),

przesyłanych zostało do oceny dokładnie 70  prac młodzieży, które wpłynęły na 8. konkurs prozatorski im. F. Dostojewskiego.

 
 
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła  

zaprasza młodzież w wieku 12-19 lat
do wzięcia udziału
w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

  W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 30 stycznia 2021.
                            Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła:                          wydawnictwomacieja@gmail.com

Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. My zadbamy o Twój debiut prozatorski i o wprowadzenie Cię w obieg literacki.
 
On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,
nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.
                                                                                                                     Fiodor  M. Dostojewski

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu
 im. Fiodora M. Dostojewskiego:

 1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 30 stycznia (sobota) 2021 r. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, a także studenci. Autorzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs muszą mieć ukończone 12 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
 3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden tekst (opowiadanie lub esej).
 4. Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora – żaden z  tekstów nie będzie brany pod uwagę. 
 6. Nagrodę główną i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 27 lutego 2021 r.
 8. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
 9. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
 10. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 13 marca 2021 r.
 11. Laureat najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 150 zł.
 12. Nagrodzona praca i  wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2021 r.
 13. W książce-pokłosiu konkursu prace zostaną opublikowane w formie oryginalnej, tj. w postaci nadesłanej na konkurs.
 14. Laureaci konkursu (nagroda główna i wyróżnienia) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
 15. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
 16. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
 17. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.    
Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
 dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:
Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów
1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego.
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 3 znormalizowanych stron maszynopisu.
3. Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego.
4. Wielkość czcionki – 12 pkt.
5. Krój czcionki: Times New Roman CE.
6. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5.
7. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm.
8. Własne, oryginalne teksty, muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
9. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) pełna nazwa i numer szkoły oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) klasa, do której uczęszcza autor w r. szk. 2020/2021,
c) data urodzenia autora tekstu,
d) domowy adres pocztowy autora tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,
f) adres używanego e-maila. 
    Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

Sprawozdanie Jury VII Konkursu im. F. Dostojewskiego

Jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego Dla Młodzieży im. F. Dostojewskiego w składzie: IZABELA FILIPOWSKA, zam. Poznań - przewodnicząca jury; AGNIESZKA MUSIAŁ, zam. Rybno k. Sochaczewa; JERZY MIOSGA, zam. Lubliniec; po uważnym przestudiowaniu wszystkich 48 prac, które z terenu całego kraju wpłynęły na konkurs, podjęło decyzję odnośnie laureatów tegorocznego konkursu, którymi okazali się:
                 Pierwsze miejsce:    

MATEUSZ SACHA 

kl. I, Liceum Ogólnokształcące nr III im. A. Mickiewicza w Tarnowie, zam. Sufczyn,
za pracę pt. Jestem królem świata!

Wyróżnienie specjalne:
KINGA KRZEMIŃSKA
kl. I, I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie,
 zam. Tarnów,
za pracę pt. On zawsze był obok...

Wyróżnienia: 
AGNIESZKA CHODZIUTKO
kl. I, Zespół Szkół im. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
zam. Kamienna Stara,
za pracę pt. Danse macabre 

ALEKSANDRA KOCOT 
kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu,
zam. Bytom,
za pracę pt. Wigilia 1943  

MACIEJ SERŻYSKO 
kl. I, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Gnieźnie,
zam. Witkowo,
za pracę pt. Istota 

MAŁGORZATA JANKOWSKA 
kl. I, Liceum Ogólnokształcące im. Majora H. Sucharskiego w Sierpcu,
zam. Sierpc,
za pracę pt. 180 stopni

JULIA JĘDRUSZEK 
kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego we Włodowicach,
zam. Rzędkowice,
za pracę pt. Maska   

BARTOSZ KUMOREK
kl.I, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach,
zam. Bartoszyce,
za pracę pt. Nawrócenie przez cierpienie 

ZOFIA KAŚKÓW 
kl. II LO, Zespół Szkół Katolickich im. św. Marka w Słupsku,
zam. Chudaczewo,
za pracę pt. W poszukiwaniu Boga

AMELIA OGAR
kl. I,  VI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie,
zam. Wierzchosławice,
za pracę pt. W poszukiwaniu Boga w człowieku 

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy,
laureatom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do udziału w następnej, VIII edycji konkursu!


                                        Jury Konkursu im. F. Dostojewskiego

 PS. Pokłosie konkursu pt. "Nawrócenie przez cierpienie" jest już przygotowywane do druku!

 

KONKURS AD 2020

DZIĘKUJEMY ZA PRZYSŁANE PRACE W ILOŚCI 48!  

Jury konkursowe: IZABELA FILIPOWSKA, zam. Poznań - przewodnicząca jury; AGNIESZKA MUSIAŁ, zam. Rybno k. Sochaczewa; JERZY MIOSGA, zam. Lubliniec,  aktualnie - do 29 lutego 2020 - wyłania najlepsze prace.   

                            Wydawnictwo św. Macieja Apostoła  

zaprasza młodzież w wieku 12-19 lat
do wzięcia udziału
w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

                             W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 31 stycznia 2020.
                            Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła:                          wydawnictwomacieja@gmail.com

Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. My zadbamy o Twój debiut prozatorski i o wprowadzenie Cię w obieg literacki.
On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,
nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.
                                                                                                                     Fiodor  M. Dostojewski

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu
 im. Fiodora M. Dostojewskiego:

 1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 31 stycznia (piątek) 2020 r. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury. Teksty powinny spełniać wymogi podane w „Warunkach formalnych dla nadsyłanych tekstów”, załączonych do niniejszego Regulaminu.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, a także studenci, którzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają ukończone 12 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
 3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden tekst (opowiadanie lub esej).
 4. Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora – żaden z  tekstów nie będzie brany pod uwagę. 
 6. Nagrodę główną i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 29 lutego 2020 r.
 8. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
 9. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
 10. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 14 marca 2020 r.
 11. Laureat najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 150 zł.
 12. Nagrodzona praca i  wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2020 r.
 13. W książce-pokłosiu konkursu prace zostaną opublikowane w formie oryginalnej, tj. w postaci nadesłanej na konkurs.
 14. Laureaci konkursu (nagroda główna i wyróżnienia) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
 15. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
 16. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
 17. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.    
Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
 dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:
Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów
1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego.
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 3 znormalizowanych stron maszynopisu.
3. Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego.
4. Wielkość czcionki – 12 pkt.
5. Krój czcionki: Times New Roman CE.
6. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5.
7. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm.
8. Własne, oryginalne teksty, muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
9. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) pełna nazwa i numer szkoły oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) klasa, do której uczęszcza autor w r. szk. 2019/2020,
c) data urodzenia autora tekstu,
d) domowy adres pocztowy autora tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,
f) adres używanego e-maila. 
    Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

* * *

Regulamin VII Konkursu Prozatorskiego Dla Młodzieży im. F. Dostojewskiego zostanie opublikowany na tej stronie we wrześniu 2019.

&

Informujemy, że red. Edward Przebieracz w kwietniu br. w V LO im. Andrzeja Struga w Gliwicach wręczył nagrody laureatce I miejsca w konkursie Dostojewskiego.
Fotorelacja  jest do przeczytania na stronie www tego LO:

Sprawozdanie Jury VI Konkursu im. F. Dostojewskiego


Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego Dla Młodzieży im. F. Dostojewskiego w składzie: Zofia Myśliwska, zam. Dobrodzień; Wiesława Szubarga, zam. Mosina – przewodnicząca jury; Andrzej Wróblewski, zam. Warszawa, po uważnym przestudiowaniu wszystkich 28 prac, które z terenu całego kraju wpłynęły na konkurs, podjęło decyzję odnośnie laureatów tegorocznego konkursu, którymi okazali się:


Pierwsze miejsce:
WERONIKA SOPALA
kl. II, V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga, Gliwice;
zam. Toszek,
za pracę pt. Bóg – mój bliski nieznajomy.


Wyróżnienia:
EWA WEREMKO
kl. III, I LO im. J.I. Kraszewskiego, Biała Podlaska;
zam. Dokudów Drugi,
za pracę pt. (Przede mną piętrzą się...).


WERONIKA RYŚ
kl. II, LO – Zespół Szkół nr 2 im. S. Bolivara, Milejów;
zam. Milejów,
za pracę pt. By zasłużyć.


PIOTR WASZAK
kl. II, Technikum Informatyczne – Zespół Szkół, Rataje;
zam. Chodzież,
za pracę O istocie Boga, wątpliwościach, miłości i szczęściu.

JULIA LIPIŃSKA
kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 12 im. S. Moniuszki, Konin;
zam. Konin,
za pracę pt. Bandytka.


ALICJA OSMAN
kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II, Moniatycze;
zam. Moniatycze,
za pracę pt. Lolek, pomóż!


AGNIESZKA KASPRZYK
kl. I, I LO im. M. Kopernika, Żywiec;
zam. Gilowice,
za pracę pt. Czyścibut.


MICHALINA BORCUCH
kl. I, Zespół Szkół nr 1, Wałcz;
zam. Wałcz,
za pracę pt. Wartość życia.


MICHAŁ RADTKE
kl. II, LO, im. L. Wyczółkowskiego, Koronowo;
zam. Skarbiewo,
za pracę pt. Cud przyjaźni.


Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy,
laureatom serdecznie gratulujemy!


Zapraszamy do udziału w następnej, VII edycji konkursu!
Jury Konkursu im. F. Dostojewskiego

 PS. Pokłosie konkursu jest już w druku!

                     KONKURS 2019 ZAKOŃCZONY!

DZIĘKUJEMY ZA PRZYSŁANE PRACE W ILOŚCI 28!  Jury konkursowe: ANDRZEJ WRÓBLEWSKI, zam. Warszawa; WIESŁAWA SZUBARGA, zam. Mosina - przewodnicząca jury; ZOFIA MYŚLIŃSKA, zam. Dobrodzień, aktualnie wyłania najlepsze prace.       

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła  

zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat
do wzięcia udziału
w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

 W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 1 lutego 2019.
                            Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła:                          wydawnictwomacieja@gmail.com

Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. My zadbamy o Twój debiut prozatorski i o wprowadzenie Cię w obieg literacki.
On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,
nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.

                                                                                                                     Fiodor  M. Dostojewski

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu
 im. Fiodora M. Dostojewskiego:

 1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 1 lutego (piątek) 2019 r. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury. Teksty powinny spełniać wymogi podane w „Warunkach formalnych dla nadsyłanych tekstów”, załączonych do niniejszego Regulaminu.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), którzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają ukończone 13 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
 3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden tekst (opowiadanie lub esej).
 4. Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora – żaden z  tekstów nie będzie brany pod uwagę. 
 6. Nagrodę główną i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 15 marca 2019 r.
 8. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
 9. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
 10. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 31 marca 2019 r.
 11. Laureat najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 150 zł.
 12. Nagrodzona praca i  wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2019 r.
 13. W książce-pokłosiu konkursu prace zostaną opublikowane w formie oryginalnej, tj. w postaci nadesłanej na konkurs.
 14. Laureaci konkursu (nagroda główna i wyróżnienia) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
 15. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
 16. Laureaci konkursu otrzymają także dyplomy.
 17. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
 18. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.    
Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
 dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:
Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów
1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego.
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 3 znormalizowanych stron maszynopisu.
3. Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego.
4. Wielkość czcionki – 12 pkt.
5. Krój czcionki: Times New Roman CE.
6. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5.
7. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm.
8. Własne, oryginalne teksty, muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
9. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) pełna nazwa i numer szkoły oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) klasa, do której uczęszcza autor w r. szk. 2018/2019,
c) data urodzenia autora tekstu,
d) domowy adres pocztowy autora tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,
f) adres używanego e-maila. 
    Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

V KONKURS IM. DOSTOJEWSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY!

Jury V Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego Dla Młodzieży na utwór prozatorski w składzie: JOANNA GERDES, MARIA DZIUK - przewodnicząca jury, EDWARD PRZEBIERACZ, po uważnym przestudiowaniu wszystkich 24 prac, które napłynęły z terenu całego kraju na konkurs, podjęło decyzję odnośnie laureatów tegorocznego konkursu, którymi okazali się: 

                                           NAGRODA GŁÓWNA


KRZYSZTOF  BIZOŃ
 kl. II, Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, 
 zam. Pietrzykowice
 za pracę pt. „Starzec".
   

Wyróżnienia specjalne:
                                                 BARTŁOMIEJ WYSZYŃSKI
kl. II, XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki, Lublin; zam. Lublin
                                             za pracę pt. Z Aten do Jerozolimy

JAKUB KROK
kl. VI, Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka, Węgrzce Wielkie, zam. Węgrzce Wielkie
  za pracę pt. „Odłamki świata utraconego”.

KINGA GROCHOWICZ
kl. II,  Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika, Biłgoraj
 zam. Różaniec Pierwszy; 
za pracę „Zmierzając do Boga żywego".

Wyróżnienia:

Julia Rębacz – kl. VII,  Szkoła Podstawowa nr 55, Szczecin
zam. Szczecin;   
 „Stracony jest każdy dzień bez wiary”.

Weronika Ziętek – kl. II Technikum Organizacji Reklamy, Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach
zam. Kamionka k. Chodzieży;  
„Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże...”. 
Jagoda Błazik – kl. II, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika, Biłgoraj, zam. Lipiny Górne - Lewki
Jestem JEGO księżniczką..."

Michał Walter – kl. III, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Kochanowice; 
zam. Droniowice k. Lublińca
(„Od tego trzeba było zacząć: niebo”...).

Ewa Weremko – kl. I, LO im. J.I. Kraszewskiego, Biała Podlaska
                                                      zam. Dokudów Drugi;   
                                                          „Pielgrzymując...”.


Agata Mindykowska kl. III, Gimnazjum;
Klub Literacki „Pegazik” Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile;
zam. Piła
"Gdyby gwiazdy nie istniały"


GRATULUJEMY LAUREATOM!
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W NIM!

Książka-pokłosie konkursu pt. "Stracony jest każdy dzień bez wiary", 
zawierające wszystkie w/w prace, 
ukaże się w kwietniu br. 
Zapraszamy do udziału w jubileuszowym VI Konkursie!
Jego szczegóły opublikujemy po 1 września 2018.

red. Edward Przebieracz
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
Lubliniec, 1 III 2018Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
  
zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat
do wzięcia udziału
w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

 W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 31 stycznia 2018.
                            Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła:                                              wydawnictwomacieja@gmail.com

Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. My zadbamy o Twój debiut prozatorski i o wprowadzenie Cię w obieg literacki.

On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,
nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.

                                             Fiodor  M. Dostojewski

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu
 im. Fiodora M. Dostojewskiego:

 1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 31 stycznia 2018 r. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury. Teksty powinny spełniać wymogi podane w „Warunkach formalnych dla nadsyłanych tekstów”, załączonych do niniejszego Regulaminu.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół średnich (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), którzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają  ukończone 13 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
 3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden tekst (opowiadanie lub esej).
 4. Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora – żaden z  tekstów nie będzie brany pod uwagę. 
 6. Nagrodę główną i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 15 marca 2018 r.
 8. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
 9. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
 10. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 15 marca 2018 r.
 11. Laureat najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 100 zł.
 12. Nagrodzona praca i  wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2018 r.
 13. W książce-pokłosiu konkursu prace zostaną opublikowane w formie oryginalnej, tj. w postaci nadesłanej na konkurs.
 14. Laureaci konkursu (nagroda główna i wyróżnienia) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
 15. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
 16. Laureaci konkursu otrzymają także dyplomy.
 17. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
 18. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.    
Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
 dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:

Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów

1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego.
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 3 znormalizowanych stron maszynopisu.
3. Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego.
4. Wielkość czcionki – 12 pkt.
5. Krój czcionki: Times New Roman CE.
6. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5.
7. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm.
8. Własne, oryginalne teksty, muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
9. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) pełna nazwa i numer szkoły średniej oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) klasa, do której uczęszcza autor w r. szk. 2017/2018,
c) data urodzenia autora tekstu,
d) domowy adres pocztowy autora tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,
f) adres używanego e-maila. 
    Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

IV KONKURS IM. DOSTOJEWSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY!

Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego Dla Młodzieży na utwór prozatorski, w składzie: 

AGNIESZKA MACIÓW

IRENEUSZ GIMIŃSKI - przewodniczący jury

ROBERT OLCZYK 

po uważnym przestudiowaniu wszystkich 92 prac, które napłynęły z terenu całego kraju  wpłynęły na konkurs, podjęło decyzję odnośnie laureatów tegorocznego konkursu, którymi okazali się:


NAGRODA GŁÓWNA


Anna Twardy 
 kl. III, I LO im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach,  zam. Świętochłowice, 
 za pracę pt. „Dłonie Lizawiety".  
   

Wyróżnienia specjalne:
                                                          Zuzanna Kozłowska 
kl. I,  Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, zam. Gorzów Wielkopolski; „W poszukiwaniu siebie”.

Barbara Koper 
kl. II, Zespół Szkół Gminnych nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku, zam. Warszawa; „Szukając Boga”.

Ewelina Graba 
kl. I,  I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, zam. Modrzewie; „Przez Miłość, z Miłością i w Miłości".

Wyróżnienia:

Emilia Słabońska – kl III,  Katolickie Prywatne Gimnazjum w Częstochowie, zam. Poczesna;  „W poszukiwaniu Boga w człowieku”.


Alicja Stężowska – kl I, LO Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, zam. Oświęcim;  
„W poszukiwaniu Boga w człowieku”. 

Anna Strojek – kl. III, Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi, zam. Łódź; „Et verbum caro”.

Telman Jakub – kl. III, III LO im. C.K. Norwida w Koninie, zam. Konin; „Zatrzymaj się na chwilę”.

Maria Miś – kl. I, Publiczne Salezjańskie LO w Poznaniu im. bł.  Piątki Poznańskiej, zam. Poznań;  Narkoza”.


Dagmara Cioska kl. II, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu im. Marii Konopnickiej, zam. Opole; Rzuciłem palenie i Kościół też”.

Weronika Czech - kl. III Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie, zam. Rybna;Tamta dziewczyna – tak mało o niej wiem”.


Magdalena Weronika Kowalik – kl II,  Zespół Placówek Oświatowych nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Kraśniku, zam. Polichna Druga;  „Zawierzenie”.


Karolina Pakulska – kl. II LO, Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, zam. Nowa Dęba; „Pani”.

Sylwia Baran – kl. II, XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie, zam. Gułów;  „Cuda miłości wszechmocnej”.

GRATULUJEMY LAUREATOM!
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W NIM!

Książka-pokłosie konkursu pt."Cuda miłości wszechmocnej", 
zawierające wszystkie w/w prace, 
ukaże się w kwietniu br. 

Zapraszamy do udziału w jubileuszowym V Konkursie!
Jego szczegóły opublikujemy po 1 września 2017.

red. Edward Przebieracz
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
Lubliniec, 21 II 2017

ZAKOŃCZYLIŚMY
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO IV EDYCJI KONKURSU!

Na konkurs wpłynęły 92 prace. 
Wszystkie nadesłane prace spełniają wymogi regulaminu.
Wasze prace zostały przekazane do oceny konkursowemu jury.
Skład konkursowego jury stanowią lublinieccy prozaicy:
AGNIESZKA MACIÓW
IRENEUSZ GIMIŃSKI - przewodniczący jury
ROBERT OLCZYK 
Jury konkursu podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień.

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła 
 Lubliniec, 2 I 2017 

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
  wydawnictwomacieja.blogspot.com 

zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat
do wzięcia udziału
w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

 W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 31 grudnia 2016.
                            Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła:                                              wydawnictwomacieja@gmail.com

Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. My zadbamy o Twój debiut prozatorski i o wprowadzenie Cię w obieg literacki.

On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,
nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.

                                             Fiodor  M. Dostojewski

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu
 im. Fiodora M. Dostojewskiego:

 1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 31 grudnia 2016 r. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury. Teksty powinny spełniać wymogi podane w „Warunkach formalnych dla nadsyłanych tekstów”, załączonych do niniejszego Regulaminu.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół średnich (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), którzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają  ukończone 13 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
 3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden tekst (opowiadanie lub esej).
 4. Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora – żaden z  tekstów nie będzie brany pod uwagę. 
 6. Nagrodę główną i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 31 stycznia 2017 r.
 8. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
 9. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
 10. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 31 stycznia 2017 r.
 11. Laureat najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 100 zł.
 12. Nagrodzona praca i  wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2017 r.
 13. W książce-pokłosiu konkursu prace zostaną opublikowane w formie oryginalnej, tj. w postaci nadesłanej na konkurs.
 14. Laureaci konkursu (nagroda główna i wyróżnienia) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
 15. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
 16. Laureaci konkursu otrzymają także dyplomy.
 17. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
 18. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.    
Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
 dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:

Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów

1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego.
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 5 znormalizowanych stron maszynopisu.
3. Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego.
4. Wielkość czcionki – 12 pkt.
5. Krój czcionki: Times New Roman CE.
6. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5.
7. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm.
8. Własne, oryginalne teksty, muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
9. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) pełna nazwa i numer szkoły średniej oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) klasa, do której uczęszcza autor w r. szk. 2016/2017,
c) data urodzenia autora tekstu,
d) domowy adres pocztowy autora tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,
f) adres używanego e-maila. 
    Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

Jakub Telman literacki superstar!

Nadrabiamy jedną z zaległości:
21 IV br. przedstawiciele Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: red. Edward Przebieracz i Róża Bargiel obecni byli w III LO im. K.C. Norwida, Konin. Podczas koncertu przygotowanego przez licealistów z okazji "Dnia papieskiego" red. Edward Przebieracz wręczył nagrodę: dyplom, zestaw książek wydanych przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł, laureatowi głównej nagrody w III Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim Dla Młodzieży im. F. Dostojewskiego, uczniowi tamtejszego LO JAKUBOWI TELMANOWI. Szczególną nagrodą dla młodego laureata była książka-pokłosie konkursu pt."Zbieracz czterolistnych koniczyn", która zawierała, oprócz pracy nagrodzonej, wszystkie wyróżnione w konkursie utwory.
Jury konkursu: JERZY MIOSGA, GRZEGORZ KOPIEC (przewodniczący) oraz LUCYNA SPACZYŃSKA podkreśliło niezwykle wysoki poziom literacki nadesłanych na konkurs prac.
Nie mniej jury zgodne było, można powiedzieć: jednomyślne, w kwestii przyznania nagrody głównej w konkursie.

Przewodniczący jury GRZEGORZ KOPIEC we wstępie do w/w konkursowego pokłosia napisał:
W tym właśnie miejscu należałoby wspomnieć o zwycięzcy III konkursu dla młodzieży im. Fiodora M. Dostojewskiego, jakim został licealista z Konina, Jakub TELMAN, przysyłając esej pt. „Aby odnaleźć sens…”. Tego zdolnego autora trzech jurorów konkursu uznało za bezsprzecznego faworyta, przyznając mu główną nagrodę. Tu pozwolę sobie na małą dygresję, a mianowicie moje osobiste odczucie – w swych notatkach, które pomagały mi rzetelnie ocenić każdą z prac, przy nazwisku tego autora mam napisane „Najlepszy dotąd esej”, a była to pięćdziesiąta szósta praca, którą czytałem. W tamtej chwili nie wierzyłem już, że ktokolwiek może napisać coś lepszego. Nie pomyliłem się.
Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagrody:
KRZYSZTOF TELMAN

red.Edward Przebieracz
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
Lubliniec, 16 VI 2016

POKŁOSIE W DRUKU! 

Informujemy Szanownych Laureatów III Konkursu, że książka pt. "Zbieracz Czterolistnych Koniczyn" z pracami laureatów konkursu została zlecona do druku. Pokłosie konkursowe ukaże się w kwietniu br. 


Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
Lubliniec, 25 III 2015 - Wielki Piątek

 III KONKURS IM. DOSTOJEWSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY!

Lublinieckie jury III Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego Dla Młodzieży na utwór prozatorski w składzie:

LUCYNA SPACZYŃSKA
GRZEGORZ KOPIEC przewodniczący jury
JERZY MIOSGA 

po uważnym przestudiowaniu wszystkich 65 prac, które napłynęły z terenu całego kraju  wpłynęły na konkurs (w tym jednej pracy nadesłanej z Norwegii) podjęło zgodną decyzję odnośnie laureatów tegorocznego konkursu, którymi okazali się:


NAGRODA GŁÓWNA

JAKUB TELMAN
uczeń  III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Koninie
za esej Aby odnaleźć sens


PIERWSZE WYRÓŻNIENIE

ALEKSANDRA PRZYBYŁO
II LO im. Janusza Korczaka w Łańcucie, Paciorki życia 

WYRÓŻNIENIA

WERONIKA BRZEZIŃSKA Zespół Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu – Liceum Ogólnokształcące, W poszukiwaniu Boga w człowieku

TERESA BYKOWSKA Społeczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „Amigo” we Wrocławiu, Zobaczyć Boga w drugim człowieku


ADRIANNA GOGOLA - Gimnazjum Publiczne im. Kazimierza Wielkiego w Tuchowie, Gdzie był mój błąd?
ZUZANNA GOLEC Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – Liceum Ogólnokształcące, Bajka o miłości 

DANUTA GREDING – Norwegia Zbieracz Czterolistnych Koniczyn
AGNIESZKA KASPRZYK - Zespół Szkół w Gilowicach – Gimnazjum, (Złote oblicze słońca…)
MARTA MILOCH Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie – Gimnazjum, Znaki Boga

WERONIKA NAGAWIECKA Gimnazjum nr 18 im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, O tym, jak straciłam Boga

SONIA SZYMAŃSKA Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu  – Liceum Ogólnokształcące, Bóg genialny w Swej prostocie

ANNA ZBOROWSKA  II LO im. Mieszka I w Szczecinie, Niewiara
Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy, 
laureatom serdecznie gratulujemy
i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu. 

Książka pt. "Zbieracz Czterolistnych Koniczyn"
z w/w pracami laureatów konkursu, ukaże się w kwietniu 2016 roku.

 Jury Konkursu im. F. Dostojewskiego  

WERDYKT JURY 
w poniedziałek 1 lutego 2016

Ponieważ 31 I, termin ogłoszenia wyników konkursu, przypada w tym roku w niedzielę, 
młodzież prosimy o dzień cierpliwości.
Wyniki konkursu opublikujemy na tej stronie w poniedziałek 1 lutego 2016.
Za wyrozumiałość: dziękujemy!

ZAKOŃCZYLIŚMY
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO III EDYCJI KONKURSU!

Na konkurs wpłynęło 65 prac. 
Wszystkie nadesłane prace spełniały wymogi regulaminu.
Wasze prace zostają przekazane do oceny konkursowemu jury.
Skład konkursowego jury stanowią lublinieccy prozaicy:
LUCYNA SPACZYŃSKA
GRZEGORZ KOPIEC - przewodniczący jury
JERZY MIOSGA  
Jury konkursu podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień 
do dnia 31 stycznia 2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
  wydawnictwomacieja.blogspot.com 

zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat
do wzięcia udziału
w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

 W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 31 grudnia 2015.
Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła:                                              wydawnictwomacieja@gmail.com

Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas.  My zadbamy o Twój debiut prozatorski i o wprowadzenie Cię w obieg literacki.

On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,
nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.

                                             Fiodor  M. Dostojewski

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu
 im. Fiodora M. Dostojewskiego:

 1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do dnia 31 grudnia 2015 r. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury. Teksty powinny spełniać wymogi podane w „Warunkach formalnych dla nadsyłanych tekstów”, załączonych do niniejszego Regulaminu.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół średnich (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), którzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają co najmniej ukończone 13 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
 3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden tekst (opowiadanie lub esej).
 4. Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora – żaden z tych tekstów nie będzie brany pod uwagę. 
 6. Nagrodę główną i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 31 stycznia 2016 r.
 8. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
 9. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
 10. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 31 stycznia 2016 r.
 11. Laureat najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 100 zł.
 12. Nagrodzona praca i  wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2016 r.
 13. Laureaci konkursu (nagroda główna i wyróżnienia) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
 14. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
 15. Laureaci konkursu otrzymają także dyplomy, które wysłane zostaną na adres szkoły.
 16. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
 17. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.    
Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
 dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:

Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów

1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 8 znormalizowanych stron maszynopisu, (tj. 18 000 znaków),
3. Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego
4. Wielkość czcionki – 12 pkt.
5. Krój czcionki: Times New Roman CE
6. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5
7. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm
8. Własne, oryginalne teksty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
9. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) Pełna nazwa i numer szkoły średniej oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) Klasa, do której uczęszcza autor w r. szk. 2015/2016,
c) Data urodzenia autora tekstu,
d) Domowy adres pocztowy autora tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) Numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora tekstu,
f) Adres używanego e-maila. 
    Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

KSIĄŻKA-POKŁOSIE II KONKURSU PROZATORSKIEGO IM. F. DOSTOJEWSKIEGO W DRUKARNI!


   Książka pt. Przesłanie od Boga  liczy 128 stron, format A5. W publikacji znalazły
wyróżnione prace 18 prace uczniów oraz - rozpoczynającą publikację - najlepsza praca konkursowa. Już w kwietniu br. książka trafi do rąk uzdolnionej literacko młodzieży. Młodym literatom gratulujemy!
                             
                     LAUREACI II KONKURSU IM. DOSTOJEWSKIEGO WYSTĄP!                          
 Sprawozdanie Jury II Konkursu im. F. Dostojewskiego  

   Jury II Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego Dla Młodzieży im. F. Dostojewskiego w składzie: Andrzej Chodacki, zam. Parczew; Henryk Cyprian Konkol, zam. Berlin (Niemcy) – przewodniczący jury; Edward Przebieracz, zam. Lubliniec, informuje, że:
   na II Konkurs Literacki im. Fiodora Dostojewskiego „Poszukiwanie Boga w człowieku” wpłynęły w 54 prace z różnych regionów naszego kraju. Należy nadmienić, że temat konkursu adresowanego do tej jeszcze nie w pełni doświadczonej życiowo grupy wiekowej, którą jest młodzież, nie należał do łatwych.
   Wszystkie nadesłane prace spełniały tematyczne założenia konkursu, jednak wiele z nich nie przypominało klasycznej formy utworu prozatorskiego, zwanego małą formą literacką, lecz pozbawione literackich barw przypominały raczej szkolne wypracowania, co można złożyć na karb braku obycia z piórem przez młodych autorów.     
   Jury wytypowało do szerokiego finału 25 prac, z których wyłoniło zwycięzcę (a raczej: zwyciężczynię) konkursu oraz przyznało 18 równorzędnych wyróżnień.

Miejsce pierwsze:

Lidia Karbowska, Liceum Ogólnokształcące im. św. Marii Magdaleny - Poznań, za utwór „Uśmiech nadziei”
Jestem zaskoczony. Tak pięknej, nietypowo pięknej narracji nie spodziewałem się w grupie młodych przecież pisarzy. Lidia Karbowska powinna pisać, i to dłuższe teksty. Sam kupię Jej książkę :) Doskonała obserwacja otoczenia. Empatia połączona z humorem. „Jesienność w ogród weszła” toż to sam smak literacki, aż kręci się w głowie. Wróżę wielką przyszłość Pani Lidii w pisarskiej dziedzinie.


                        Andrzej Chodacki

Wyróżnienia:

Marcin  Redkowiak,  Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II - Lublin, za utwór  „Oblicze  Matkoboskości”
 
Marta Sak, VII Liceum Ogólnokształcące - Warszawa, za utwór „ Na początku była miłość”

Grzegorz Boroń, Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Dynów, za utwór "Quo vadis człowieku?"  
                          
Zuzanna Golec, Klub Literacki "Pegazik" Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" - Piła, za utwór "Tłum"

Iwona Derecka, Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej - Lubartów, za utwór "Wszyscy tworzą Jedno"

Julia Dudek, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 74 - Kraków, za utwór "W poszukiwaniu Boga w człowieku"

Karolina Imiłkowska, Technikum Akademickie przy Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki - Słupsk, za utwór "Gdzie jest mój Bóg?"  
                                                                                   
Weronika Kasprzak, II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta - Ostrów Wielkopolski, za utwór "Przesłanie od Boga"

Katarzyna Klimczak, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego - Kielce, za utwór "Prolog, Epilog, Nekrolog"

Klaudia Kuśnierz, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II - Dzierżoniów, za utwór "W poszukiwaniu Boga w człowieku"

Agnieszka Krupa, Liceum OgólnokształcąceBoguchwała, za utwór "Kartka z pamiętnika"
  
Katarzyna Lorens, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - Cieszyn, za utwór pt. "Zeszycik wiary"

Magdalena Łagosz, Katolickie Gimnazjum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - Kraków, za utwór "W poszukiwaniu Boga w człowieku" 

Natalia Mazuruk, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa - Siedlce, za utwór "Oswoić śmierć" 

Maria Pyrek, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - Szczecin, za utwór "Bez Ciebie to już nie to samo!"

Weronika Pytlarz, Klub Literacki "Pegazik" Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" - Piła, za utwór "Popękany świat"   
                                                                                            
Natalia Ruczkowska, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych - Piechowice, za utwór "Prowadząc istotę do Boga"

Gabriela Apola, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego - Tarnów, za utwór "Angelina"


             Przewodniczący jury:                                                                                         
           Henryk Cyprian Konkol
            Berlin, 26 styczeń 2015

Pokłosie II konkursu pt. "Przesłanie od Boga", w którym zostaną zamieszczone utwory wszystkich laureatów konkursu, ukaże się w kwietniu 2015 roku.
Zgodnie z regulaminem konkursu jego laureaci konkursu otrzymają bezpłatnie, przesyłką pocztą na adres domowy, po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
  wydawnictwomacieja.blogspot.com 

zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat
do wzięcia udziału
w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

 W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 31 grudnia 2014.
Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła w Lublińcu: wydawnictwomacieja@gmail.com

Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas.  My zadbamy o Twój debiut prozatorski i o wprowadzenie Cię w obieg literacki.

On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,
nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.
Fiodor  M. Dostojewski
Żyć to przekształcać siebie w dzieło sztuki.
Fiodor  M. Dostojewski
Zastanawiam się, ojcowie i nauczyciele: „Co to jest piekło?”.
I myślę, że to jest żal, iż nie można już więcej kochać.
Fiodor  M. Dostojewski

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu
 im. Fiodora M. Dostojewskiego:

 1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do dnia 31 grudnia 2014 r. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury. Teksty powinny spełniać wymogi podane w „Warunkach formalnych dla nadsyłanych tekstów”, załączonych do niniejszego Regulaminu.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół średnich (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), którzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają co najmniej ukończone 13 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
 3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko 1 tekst (opowiadanie lub esej).
 4. Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora – żaden z tych tekstów nie będzie brany pod uwagę. Nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
 6. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 31 stycznia 2015 r.
 7. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
 8. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
 9. O przyznanych nagrodach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 31 stycznia 2015 r.
 10. Nagrodzone i wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2015 r.
 11. Laureaci konkursu (osoby nagrodzone i wyróżnione) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
 12. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
 13. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
 14. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.    
Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
 dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:

Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów

1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 20 znormalizowanych stron maszynopisu, (tj. 36 000 znaków),
3. Nie wyznacza się minimalnej ilości stron tekstu konkursowego
4. Wielkość czcionki – 12 pkt.
5. Krój czcionki: Times New Roman CE
6. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5
7. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm
8. Własne, oryginalne teksty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
9. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) Pełna nazwa i numer szkoły średniej oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) Klasa, do której uczęszcza autor w r. szk. 2014/2015,
c) Data urodzenia autora tekstu,
d) Domowy adres pocztowy autora tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) Numer telefonu (stacjonarny, komórkowy) autora tekstu,
f) Adres używanego e-maila. 
Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.


KSIĄŻKA-POKŁOSIE KONKURSU PROZATORSKIEGO IM. F. DOSTOJEWSKIEGO W DRUKARNI!


     Książka pt. Bóg w miłości ukryty  liczy 86 stron. W publikacji znalazły
  wszystkie prace uczniów, które wpłynęły na konkurs. Jeszcze w kwietniu 
  br. książka trafi do ich rąk. Młodym literatom gratulujemy!
      Słowo wstępne napisał ANDRZEJ CHODACKI.
      Posłowie: dr MAREK MARIUSZ TYTKO, UJ.

   WERDYKT JURY  czyli  ZNAMY LAUREATÓW 

Mamy za sobą pierwszą edycję Ogólnopolskiego   Konkursu Prozatorskiego im. Fiodora Dostojewskiego dla młodzieży zorganizowanego przez Wydawnictwo im. Macieja Apostoła z siedzibą w Lublińcu. Prace na Konkurs nadesłało 14 uczestników. Autorzy mieli za zadanie opowiedzieć w formie literackiej o własnym poszukiwaniu Boga.

Jury w składzie: Edward Przebieracz, zam. Lubliniec; Andrzej Chodacki, zam. Parczew (przewodniczący jury); Teresa Bojanowska, zam. Olsztyn, z wielką uwagą przeczytało prace konkursowe i uznało, że starania wszystkich uczestników należy docenić. Dlatego wszystkie nadesłane na konkurs opowiadania zostaną zamieszczone w pokłosiu konkursowym pt. „Bóg w miłości ukryty”. Po wirtualnych konsultacjach jury przyznało nagrodę główną i cztery wyróżnienia. Laureatami I Konkursu Prozatorskiego im. Fiodora Dostojewskiego dla młodzieży zostali:

                                        I nagroda:

             ADRIANA DENYS – kl. II w: Zespół Szkół nr 125, Warszawa


 Wyróżnienia:

1.OLGA WOJCIECHOWSKA - kl. I w: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza, Szydłowiec

2. PAULINA RUDEL - kl. III w: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, Wałcz

3.MAŁGORZATA RZĄDKOWSKA - kl. III w: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza, Słupsk

4.PAMELA SIENKIEWICZ - kl. I w: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie, Piła

   Zgodnie z regulaminem konkursu jego laureaci (osoby nagrodzone i wyróżnione) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
   Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: 
a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz 
b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
   Pozostali uczestnicy konkursu, których prace zostaną opublikowane w książce pokonkursowej, otrzymają na adres domowy po 1 egz. publikacji.
   Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie
w swoich książkach.

   Podsumujmy, w jaki sposób udało się młodym prozaikom sprostać przesłaniu płynącemu ze słów Fiodora Dostojewskiego:
On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz, nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.

Młodzież zadaje pytania. Nieraz trudne, ocierające się o zaprzeczanie fundamentom wiary: I nie ważne staje się to, czy Bóg istnieje, lecz to, w co wierzymy. Wiele z tych pytań, dotyczących sensu cierpienia, wojen, kataklizmów Autorzy pozostawiają bez odpowiedzi, czując, że odpowiedzi na nie zna tylko Bóg.

Młodzież poszukuje. To zawsze dodaje otuchy, przywraca uśmiech na sponiewieranych życiem twarzach dorosłych. Czego szukają nasi młodzi Autorzy? Miłości, oczywiście! Szukają jej i chcą ją dawać innym: Poczuła jak w sercu rośnie jej coś ciepłego, jakby pewne oczekiwanie na zjawiska piękne.

Młodzież ma potrzebę głębokiego odczuwania Boga.
Sama myśl, że Bóg jest tuż obok mnie dodaje otuchy.
Autorzy proponują Stwórcy miejsce gdzieś bardzo blisko, jakby nieświadomie próbując Go dotknąć, zmaterializować, pojąć niepojmowalne: Moim zdaniem Bóg istnieje także na Ziemi, w sercach dobrych ludzi.
   Młodzież próbuje porównać miłość Boga wobec ludzi do wzajemnej miłości ludzi względem siebie. I jest to tendencja słuszna, choć mocno uproszczona, i na późniejszych etapach życia może okazać się pułapką. Autor jednakowoż staje przed Bogiem zawsze w postawie zagubionego   w wielkim mieście dziecka i ta pokorna postawa z pewnością podoba się Stwórcy.
   W niektórym opowiadaniach pojawiają się dylematy wynikające z nieodpowiedniego postrzegania wspólnoty ludzi założonej przez Jezusa, jaką jest Kościół. Kilku Autorów zastanawia się, czy warto chodzić do kościoła (rozumianego przez nich jako budynek sakralny): Religia była i jest nadużywana do własnych korzyści, jej potęga obraca człowiecze cele w rejony tak dalekie od źródła, jakim jest wiara.    
   Na szczęście wychodzą z tych dylematów obronną ręką:
Paradoksalnie zwątpienie Tomasza staje się wzmocnieniem i dowodem na zmartwychwstanie. Uczeń Chrystusa dowiódł prawdziwości objawionej religii.
   Jury zauważa wiele świeżości w młodzieńczych sformułowaniach nieskrępowanych modą czy filozofią:Rzekła melodyjnie, czyniąc swój sopran jeszcze bardziej wdzięcznym, przez świeży rumieniec na krągłych policzkach.
W jej agrestowych oczach dostrzec można było ten błysk ciekawości, przypisywany młodym w posiadaniu lekkości ducha.
Biała czupryna nieba była potargana przez samoloty.

   Z tą myślą członkowie Jury szczerze gratulują wszystkim uczestnikom konkursu, oczekując, że piękny odruch przelewania westchnień duszy na papier będzie wszystkim towarzyszył dalej. Może wśród Was, kochani Autorzy, dojrzewa następca Fiodora Dostojewskiego?
   Życzymy więc, abyście czytali działa wielkich twórców, a sami po prostu pisali. Nigdy nie przestawajcie poszukiwać Boga, a zgodnie z biblijnym zapewnieniem – znajdziecie to, czego szukacie.     

                   W imieniu jury:   
                  Andrzej Chodacki
                  Parczew, 3 III 2014

         Prezentujemy zwycięską pracę autorstwa ADRIANY DENYS:

Bóg w miłości ukryty

Wiarę w Boga zaszczepili we mnie rodzice. Pamiętam nasze wspólne wieczorne modlitwy, coniedzielne uczestnictwo we Mszy świętej, czytanie religijnych publikacji dla dzieci. Jezus zawsze uśmiechnięty, o czułym spojrzeniu. Jezus – Tata. Tak Go sobie wyobrażałam. Moja wiara była naiwna, dziecinna, ale na swój sposób piękna. Dziecko z ciekawską zachłannością chłonie wszystko, co je otacza, co jest przekazywane przez mamę, dziadka, nauczyciela. Naśladuje, powtarza. Stąd powiedzenie, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Myślę, że podobnie jest z religią. Maluch nie potrzebuje analizować, rozpracowywać. Przyswaja wszystko na swój prosty, niedojrzały sposób. Stąd wiecznie uśmiechnięty Pan Bóg, tzw. „Bozia” oraz piękne, boskie postaci, o trzepoczących skrzydłach – anioły. Wkrótce wiara stała się dla mnie czymś naturalnym, nieodłącznym elementem życia. Rozwijałam się wraz nią. Zmieniało się moje postrzeganie Boga – zaczęłam dostrzegać Jego inne oblicza: Cierpiący, Uzdrowiciel, czasem Milczący. Zmieniła się modlitwa; wiara stała się trudniejsza. W zrozumieniu katolicyzmu pomagały mi lekcje religii, rekolekcje, wyjazdy organizowane przez parafię… Pomocne były też rodzinne rozmowy. Wraz z dojrzewaniem trudniej było z dialogiem ze znajomymi – niektórzy, z którymi przyjęłam sakrament komunii św. czy bierzmowania, zaczęli się z Kościoła wykruszać. To był dla mnie rodzaj próby. Zostałam. Dorastałam, dorastało też we mnie wiele religijnych pytań. Czy Stwórca cierpi? Skąd tyle zła na świecie? Skoro On chce mojego szczęścia, to czemu mi je odbiera? Pytania trudne, często bez jednoznacznej odpowiedzi.
Długo nie mogłam zrozumieć, czemu Bóg jest niewidzialny. Przecież konsekwencją ukrywania się jest poddanie wątpliwości istnienia Stwórcy.  Łatwiej nam uwierzyć w coś, czego namacalnie możemy doświadczyć. Taka jest ludzka natura. „Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę” – to przecież znane powiedzenie. Przypominam sobie biblijną scenę, realistycznie przedstawioną na obrazie barokowego malarza Caravaggio pt. „Niewierność św. Tomasza”. Dzieło przedstawia moment, w którym Jezus nakazuje Tomaszowi Apostołowi, by zobaczył Jego poranione ręce i włożył rękę do Swego boku, aby uwierzył (J 20,27). Zbawiciel podtrzymuje rękę niewiernego tak, że Tomasz umieszcza palec w ranie. Realizm sceny sprawia, iż Jezusowa twarz wykrzywiona jest w bolesnym grymasie. Czy ból spowodowany jest dotknięciem rany czy tym, iż uczeń uwierzył dopiero wtedy, gdy zobaczył? „Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli”. Oto tajemnica wiary! 
Ta scena ukazuje rozumowe poszukiwanie Boga, obecne także dzisiaj. Apostoł nie wyznaje swojej słabości i nie prosi o to, by Pan Jezus utwierdził go w wierze, lecz wymaga, aby uczynił to w sposób zgodny z jego oczekiwaniem. Wykazuje się więc ludzką pychą i nieufnością. Jezus jednak chce wzmocnić jego wiarę. Paradoksalnie zwątpienie Tomasza staje się wzmocnieniem i dowodem na zmartwychwstanie. Uczeń Chrystusa dowiódł prawdziwości objawionej religii. 
Pozostaje nam uwierzyć w niewidzialnego Boga. W naszym życiu niewidzialność zjawisk czy wartości jest obecna. Ceniony pisarz wkłada niezwykle dużo pracy w swe dzieło. Ślęczy godzinami nad niezapisanym arkuszem papieru, a gdy już ma tekst, wielokrotnie go poprawia, skreśla, dopisuje… Gdy do czytelników wędruje świeży egzemplarz książki, mało kto zdaje sobie sprawę z trudu, jaki włożył autor, zanim publikacja ujrzała światło dzienne. Docenia się literacki kunszt, lekkie pióro, znakomite władanie słowem… Rzadziej wysiłek. Podobnie jest z dziełami sztuki. Gdy obserwujemy obrazy najznamienitszych malarzy, zachwycamy się talentem, barwami, przedstawioną sceną. Co jednak z ciężką pracą? Nierzadko potrzeba lat, aby stworzyć coś pięknego.  Tak samo jest z wartościami, cnotami. Wdzięczność czy zaufanie stają się uciążliwe, gdy są mocno widoczne.  Młoda para często ma potrzebę akcentowania swego szczęścia wynikającego z miłości. Huczne wesele, informowanie o związku, o wspólnych planach… Z czasem konieczność dawania sygnałów o swej radości postronnym słabnie, a rośnie potrzeba pielęgnowania tego uczucia, przede wszystkim w sobie. Związek coraz mniej rzuca się w oczy, lecz jego siła nie gaśnie. Rodzi się miłość dojrzała, najpiękniejsza.
Myślę, że niewidzialność Pana Boga wynika z Jego skromności. Obdarzył świat niesamowitym bogactwem, a następnie odsunął się, by nie zasłaniać swym spectrum bogactw stworzeń. Jego nieskończoność jest na tyle dyskretna, że nie zagłusza ludzkich działań. Jest Opiekunem naszej samodzielności. Umniejszenie jest cechą wielkości – tak przecież postąpił Chrystus. Umniejszył się dla nas – ludzi i dał nam zbawienie. Bóg zaś dał nam wolną wolę, której nigdy nie ogranicza. Jego Natura jest łagodna, nie krzykliwa.
Boską naturę objaśnia w swym wierszu ks. Jan Twardowski: Bóg się ukrył dlatego by świat było widać, (…) jest tak wielki że jest i Go nie ma/ tak wszechmogący że potrafi nie być (…). Żeby  móc odszukać Boga, najpierw należy dostrzec Jego istnienie. Warto pamiętać o tym, że Stwórca ma w sobie pierwiastek osobowy: jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Tak ciężko nieraz dotrzeć do wnętrza drugiej osoby. Wydaje nam się, że kogoś bardzo dobrze znamy, a tu niespodzianka! A my chcemy odkrywać wnętrze Nieskończonego, Niepojętego.
Warto jednak rozróżnić niewidzialność od obecności. Są ludzie, którzy stracili kogoś bliskiego, ale podtrzymują, że wciąż czują jego obecność. Człowiek otrzymał od Boga tyle wrażliwości duchowej, żeby z wielkości i piękna stworzeń poznać ich Stwórcę  (Mdr 13,5). Stwórca daje nam poczuć Swe istnienie, tylko czy my chcemy to zauważyć? Dlaczego tak wielu nie dostrzega Jego obecności? Z gapiostwa? Z zabiegania? Z lenistwa? Zajmują nas prozaiczne, powierzchowne sprawy. Na dostrzeżenie głębi istnienia nie ma czasu, ochoty, siły… Podobnie jest w życiu. Wracamy ze szkoły czy z pracy nie dostrzegając, że w domu jak zwykle jest posprzątane, na stole czeka parujący, pyszny obiad. Nie doceniamy tego, co nas otacza.
Bóg chce być szukany! Zabiega o nas, pragnąc naszej miłości. Stworzył ludzi na swoje podobieństwo i ukochał. Jego uczucie nigdy nie ustanie, ale nie wystarczy, byśmy się na nie tylko godzili. Chce naszego zaangażowania, szczerej miłości. Tak jest też z relacjami międzyludzkimi. Gdy nam na kimś zależy, również staramy się zabiegać o uczucie, lecz tak, by nie zrazić do siebie. Bez natrętnych zachowań, zachowując zdrowy dystans. Nasze szczęście już nie jest tak ważne jak szczęście drugiego człowieka. Nie żyjemy dla siebie, egzystujemy dla kogoś. Pojawia się wyższy cel, sens naszego istnienia. W przypadku wiary tym celem jest poznanie Boga, zbawienie. Pan szuka nas nieustannie, chcąc byśmy również szukali Jego. Wzywa do miłości prawdziwej – tej, dla której nie ma barier, ograniczeń, tej, która wymaga, czasem boli. Podobnie było z Jezusem – w Biblii znajdują się fragmenty, w których Zbawiciel niepostrzeżenie znika: A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa (J 6,24). Znika, bo chce być odnaleziony, poszukuje swych owieczek. Wydaje się, że Bóg znajduje się daleko, że znika wtedy, gdy Go potrzebujemy? Za daleko od nas, od naszych problemów, nieszczęść? W Biblii jest odpowiedź: Grzechy wasze wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem (Iz 59,2). Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze (Ps 145,18).
Czy możemy zobaczyć Boga? Tadeusz Różewicz w swym wierszu Widziałem Go ujrzał Stwórcę w bezdomnym człowieku: spał na ławce/ z głową złożoną/ na plastykowej torbie /płaszcz na nim był purpurowy/ podobny do starej wycieraczki. Czy tak można wyobrazić sobie Pana? Opuszczony człowiek, bez szans, nadziei… Nikt. Ale czy ten płaszcz purpurowy czegoś nie przypomina? Wyzuty z godności, cierpiący, umęczony. Chrystusowa męka! Purpura, barwa królewska, teraz staje się powodem do wyśmiania. Jezusa także publicznie ośmieszano, opluwano, bito. Król został odsunięty poza margines społeczeństwa. Potraktowany podle, zupełnie przedmiotowo. Bezdomny nie przypomina Boga Triumfującego, Króla nad Królami. To Bóg cierpiący, pozornie opuszczony. Biedaka otacza brud: między nagim drzewkiem/ przywiązanym do palika/ blaszaną puszką po piwie/ i podpaską zawieszoną/ na krzaku dzikiej róży. Ten brud może symbolizować bałagan w ludzkich sercach, przewinienia, grzechy, które tak bolą Zbawiciela. Podmiot liryczny nie jest pewny, czy to faktycznie Bóg waha się jak Jezusowi oprawcy: poczułem w sercu swoim/ (nie pomyślałem lecz poczułem)/ że to jest Namiestnik/ Jezusa na ziemi/ a może sam Syn Człowieczy/ chciałem go dotknąć/ i zapytać (…)/ale ogarnęło mnie/ wielkie onieśmielenie/ i oniemiałem (…). Bezdomny jest coraz bliżej śmierci, nadchodzi jego godzina. Udręczone ciało obumiera, nie potrafi żyć w świecie pełnym poniżenia, grzechu. Spoglądając śmierci w oczy  poznaje prawdę i kończą się jego cierpienia: „otworzył oczy/ i spojrzał na mnie/ zrozumiałem że wie wszystko”. Poznał prawdę. „Ja” liryczne widząc ostatnie chwile egzystencji żebraka odchodzi. Czy nie tak zachowali się prześladowcy Zbawcy? Czy nie tak zachowujemy się my? Często uciekamy, nie chcąc mieć z cierpieniem nic wspólnego. Nie przyznajemy się też do naszej wiary. Nie tylko słownie, także czynami. Bardzo wymowny jest występujący w wierszu gest umywania rąk: w domu umyłem ręce. Nawiązuje on do decyzji Piłata, który nie wziął na siebie odpowiedzialności za Chrystusową śmierć. Nie chciał mieć z nią nic wspólnego. Znów nasuwa się na myśl ludzkie zachowanie: wielokrotnie umywamy ręce, bojąc się konsekwencji naszych działań. Nie chcemy się przyznać do naszych słabości, nie chcemy się przyznać także do Jezusa.
Boga ciężko jednak dostrzec w ludzkim cierpieniu, kataklizmach, bólu. To bardzo trudne. Ateiści zarzucają wierzącym wiarę w Miłosiernego, który pozwala na zło, udrękę. Dlaczego giną niewinni ludzie? Czemu podczas wypadku samochodowego umiera jedyny żywiciel rodziny? Jaki jest wyższy sens nieuleczalnej choroby niemowlęcia? Pytania – tajemnice. To życiowe sytuacje, których nie można do końca pojąć, gdy się ich nie przeżyje. Dlatego ciężko też te wydarzenia tłumaczyć. Wierzę, że Bóg zawsze jest obok nas, a ponieważ szanuje darowaną człowiekowi wolność, której ten czasem nie potrafi dobrze wykorzystać, stąd staje się On bardziej bezradny wobec wyborów człowieka. A zbrodnie, cierpienie, w ostateczności śmierć, mogą być wynikiem grzechu pierworodnego. Gdyby Bóg miał usunąć zło ze świata, musiałby usunąć nie tylko kataklizmy, wojny, lecz także nasze kłamstwa, złości, zdrady. Kto z nas jest bez winy?
Zło dziejące się na świecie nie jest żadną zemstą, gdyż Bóg nie cieszy się ze zguby żyjących (por. Mdr 1,13 oraz 2,23), w końcu świat stworzył ze swej niepojętej miłości. Skoro stworzył dobro i dopuścił zło, to być może po to, by móc wszelkie zło przeobrazić w większe od niego dobro. Być może na tym właśnie polega Jego potęga: pozwala istnieć wszystkiemu i każdemu stworzeniu dać szansę na rozwój bądź przemianę (por. Mt 13,24-43).
  W jaki sposób możemy jeszcze spotkać Boga? Pisarz rosyjski Fiodor Dostojewski przekonuje, że: On, który prag­nie uj­rzeć Bo­ga żywe­go twarzą w twarz, nie po­winien Go szu­kać na pus­tym fir­ma­men­cie swe­go umysłu, ale w ludzkiej miłości. Papież Jan Paweł II nawołuje: Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością. Tego nie mówi żadna inna religia. Już w Starym Testamencie Pan obwieścił poprzez usta Izajasza: Jesteś dla mnie cenny i ponieważ cię kocham, dam ci wszystkie kraje. Nie bój się, bo ja jestem z tobą! (por. Iz 43,4n), a następnie: Czy może kobieta zapomnieć o swoim niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49,15). Kluczem do poznania Stwórcy jest więc miłość. Taka, której ateiści zupełnie nie mogą pojąć. No, bo jak pokochać nieprzyjaciela, egoistę, zabójcę? Kogoś kto przepycha się w kolejce, kłamie, plotkuje? Naśladując Jezusa. Mamy dużo pretensji, ale czy umiemy dostrzec własne przywary? Znacznie prościej jest dostrzec zło u innych, najciężej przyznać się do swej ułomności. Często widzimy drzazgę w oku brata, a u siebie belki nie jesteśmy w stanie zauważyć. W obliczu zła skuteczna jest jedynie miłość. Pan Jezus, będąc na ziemi, miłosiernie przebaczał grzesznikom. Posługiwał się współczuciem, życzliwością, na przykład w stosunku do cudzołożnicy. Był gniewny wobec zatwardziałości faryzeuszy, wobec swych oprawców stosował zaś przebaczenie i szczerą modlitwę. Wszystko z miłości! Smucił się, obserwując złe poczynania. Największym szczęściem stało się dla niego nawracanie. Bardzo ciężko jest nam – ludziom nawracać innych. Z jednej strony sami nie jesteśmy doskonali, ale z drugiej sam Pan Jezus gorąco nawołuje do głoszenia Dobrej Nowiny. Skierowanie na dobrą ścieżkę często zmusza do poświęceń, trzeba się liczyć z niepowodzeniem, z osłabieniem relacji. Niektórzy taką pomoc traktują jak atak na własną osobę. Pomocne stają się słowa św. Jana Chryzologa: Miłość przekracza ból i wybacza winy.
Żyć to przekształcać siebie w dzieło sztuki – powiedział Fiodor Dostojewski. Potrzeba dużo pracy, mozołu, cierpliwości, żeby stworzyć dzieło. Potrzeba też odpowiednich narzędzi. Pędzlem niech będzie miłość, a farbami wiara. Dzięki potężnemu uczuciu możemy kształtować świat, zmieniać go na lepsze, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wiara. Gdyby nie sam Bóg.
Prawdziwa miłość jest trudna. Ksiądz Jan Twardowski pisał, że jest miłość trudna jak sól czy po prostu kamień do zjedzenia. Czasem wydaje się być nie do zaakceptowania, a jednak jest możliwa. Taka jest miłość Boska – Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy: z grzechami, przywarami, wadami. Naszym zadaniem jest Go naśladować. Matka Teresa z Kalkuty tak zdefiniowała czyste uczucie: Trzeba kochać się w rodzinie, dzielić miłość w domu, aby nauczyć oddawać się innym. Nauka dawania musi kosztować, musi boleć, żeby coś znaczyć. Miłość, która nie przysparza cierpień, nie jest prawdziwa. Zrezygnowanie z czegoś, co chcemy mieć… to jest miłość. A więc miłość to dawanie. Często bolesne, bezinteresowne, niezrozumiałe. Tutaj nie chodzi jednak o próbę zrozumienia, a o głębokie uczucie. Jesteśmy z siebie dumni, gdy sprawimy prezent bliskiej nam osobie. Kupiliśmy coś, czego bardzo pragnęła. Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy sprawić jej radość. Ale co by było, gdyby tak uszczęśliwić kogoś zupełnie nieznajomego? Z pewnością musielibyśmy zadać sobie dużo trudu, przemóc się wewnętrznie. Matce Teresie nie tylko chodziło o zrezygnowanie z rzeczy materialnych, to coś głębszego. Dzielenie się szczęściem, troską, opieką… Wreszcie uśmiechem – ten szczerym, uskrzydlającym, podnoszącym na duchu. Przeżywanie miłości to ciągłe nawigowanie przy jednoczesnym rozsiewaniu radości i uśmiechów wokół siebie. Przeżywanie miłości oznacza dawanie bez miary, bez domagania się wynagrodzenia tu, na ziemi. – to słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Często to wystarczy, by dzień stał się lepszy. Myślę, że ten wyraz twarzy powinien stać się sztandarową cechą chrześcijan. W uśmiechu kryje się nadzieja. Na lepszy świat, na zbawienie.
Poprzez miłość Fiodor Dostojewski wyjaśnia także ludzkie cierpienie: Kogo Bóg darzy wielką miłością, w kim pokłada wielkie nadzieje, na tego zsyła wielkie cierpienie, doświadcza go nieszczęściem. Ten sam pisarz przypomina też, iż: Bez cierpienia nie zrozumie się szczęścia.  Często ból, niepowodzenie jest potrzebne, by coś zrozumieć bądź docenić. Znacznie prościej narzekać, lamentować, niż podziękować Bogu za otrzymane łaski. Czym według niego jest piekło? (..) myślę, że to jest żal, iż nie można już więcej kochać. Nie można, bo zabrakło czasu.
Miłość to poświęcenie. Tak jak dobry kompozytor oddaje się całkowicie pracy nad  muzycznym dziełem, Siostry Miłosierdzia wkładają całe serce w pomoc najuboższym, śmiertelnie chorym.  Bez dokonywania spisu strat i zysków. To dzięki miłości człowiek nieustannie zbliża się do Boga. Jakie jest to uczucie? (…)Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, (…) We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. (1 Kor 13). Jak to uczucie tłumaczył Lew Tołstoj – pisarz rosyjski? Miłość? Cóż to takiego miłość? (...) Miłość przeszkadza śmierci. Miłość jest życiem. Wszystko, wszystko, co rozumiem, rozumiem tylko dlatego, że kocham. Wszystko tylko nią jest związane. Miłość jest Bogiem, umrzeć - to znaczy, że ja, cząstka miłości, wrócę do wspólnego, wiecznego źródła. To klucz, który pozwoli nam odkrywać coraz to nowe drzwi wiary. Umiłowani przez Niego, jesteśmy zdolni do poświęceń. Dzięki niej jednoczymy się z Bogiem i z bliźnimi, akceptujemy siebie i innych. Za ostateczne poświęcenie, które otwiera na miłość Bożą uznaje się modlitwę, powiedzenie Bogu „tak”, by mógł On wkroczyć w nasze życie. Søren Kierkegaard – duński filozof, poeta romantyczny stwierdził, że Modlitwa nie zmienia postanowień Boga, ale zmienia tego, kto się modli. Szczera modlitwa pozwala zawierzyć się Bogu. Zmienia nas na lepsze.
Bóg jest niewidzialny, ale obecny na każdym kroku. Tylko musimy chcieć Go dostrzec. Tadeusz Różewicz potrafił ujrzeć Go w bezdomnym człowieku, Fiodor Dostojewski w miłości. Bóg jest miłością, na tym opiera się nasza wiara. Dzięki temu wielkiemu uczuciu możemy sprawić, by świat stał się lepszy. Jak twierdził francuski prezbiter, misjonarz bł. C. de Foucauld: Wszystko, co robimy dla miłości nabiera wartości i piękna. A więc i wszystko, co robimy dla Pana jest piękne, wartościowe. Ja staram się widzieć Go w drugim człowieku, w ludzkich zachowaniach. Gdy widzę, jak zabiegany mężczyzna przystaje i z uśmiechem wręcza żebrakowi monetę. Gdy chłopak pomaga staruszce wnieść ciężkie zakupy po schodach. Gdy widzę uśmiechniętą rodzinę, zakochaną parę, umorusane czekoladą dziecko. Czuję Jego namacalną obecność w Kościele, a także czytając piękne wiersze, zachwycając się naturą. W obliczu zła widzę Boga cierpiącego, smutnego. Uginającego się pod ciężarami naszych grzechów. A jednak Zwycięzcę. Chcę modlić się słowami św. J. M. Escriva: Panie, spraw, abym miał miarę we wszystkim, oprócz Miłości.

           

         LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W I KONKURSIE                                         PROZATORSKIM IM. DOSTOJEWSKIEGO:                             

1. BUŁKOWSKA MARIA zam. Sokółka
2. DENYS ADRIANA zam. Warszawa
3. DETLAF DOROTA zam. Łętowice 
4. DURCZOK ADRIANA zam. Gorzyce
5. FILIPEK MARGITA zam. Jaworzno
6. FOJKIS MARCIN zam. Katowice
7. KAJDASZ KLAUDIA zam. Lędziny
8. PLEWAKO ALICJA  zam. Katowice
9. PUCHER ALEKSANDER  zam. Katowice
10. RUCZAJ AGNIESZKA zam. Białystok
11. RUDEL PAULINA zam. Lubno
12. RZĄDKOWSKA MAŁGORZATA zam. Słupsk
13. SIENKIEWICZ PAMELA zam. Sypniewo
14. WOJCIECHOWSKA OLGA zam. Szydłowiec

                                          *   *    *

                                           UWAGA!

                                    I EDYCJA KONKURSU ZAKOŃCZONA!  

Jury konkursowe w składzie: Edward Przebieracz zam. Lubliniec, Andrzej Chodacki zam. Parczew (przewodniczący jury) oraz Teresa Bojanowska zam. Olsztyn rozpoczęło pracę nad wyłonieniem laureatów konkursu.

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
                                   
                                 Wydawnictwo Św. Macieja Apostoła  
zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat,
uczniów szkół średnich,
do wzięcia udziału
w I edycji Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

                              W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
 
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 31 grudnia 2013, godzina 24.00.
Swój tekst prześlij  e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła w Tarnowskich Górach na adres: maciejap@op.pl    

Jeśli jesteś wrażliwy/wrażliwa na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, ponadto jeśli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas.  My zadbamy o Twój debiut prozatorski i o wprowadzenie Cię w obieg literacki.

 On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,
 nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.
     Fiodor  M. Dostojewski
Żyć to przekształcać siebie w dzieło sztuki.
     Fiodor  M. Dostojewski
Zastanawiam się, ojcowie i nauczyciele: „Co to jest piekło?”.
I myślę, że to jest żal, iż nie można już więcej kochać.
     Fiodor  M. Dostojewski

Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:

 1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane tylko i wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa Św. Macieja: maciejap@op.pl do dnia 31 grudnia 2013 r. godz. 24.00. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury. Teksty powinny spełniać wymogi podane w „Warunkach formalnych dla nadsyłanych tekstów”, załączonych do niniejszego Regulaminu.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie/uczennice szkół średnich (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym techników, liceów), którzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają co najmniej ukończone 13 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
 3. Jeden autor (jedna autorka) może nadesłać na konkurs tylko 1 tekst (opowiadanie lub esej).
 4. Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów (autorek) nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora/jedną autorkę – żaden z tych tekstów nie będzie brany pod uwagę.
 6. Nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
 7. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 1 marca 2014 r.
 8. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
 9. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
 10. O przyznanych nagrodach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 1 marca 2014 r.
 11. Nagrodzone i wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2014 r.
 12. Książka pokonkursowa zawierać będzie specjalne posłowie osoby ze stopniem doktora nauk humanistycznych m.in. zawierające omówienie najlepszych tekstów.   
 13. Laureaci konkursu (osoby nagrodzone i wyróżnione) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
 14. Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
 15. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty lub ich fragmenty Wydawnictwo Św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach oraz na stronie internetowej Wydawnictwa: wydawnictwomacieja.blogspot.com Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa Św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
 16. Uczestnicy/uczestniczki konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.   
Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
 dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:

Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów

 1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 20 znormalizowanych stron maszynopisu, tj. (36 000 znaków),
3. Wielkość czcionki – 12 pkt.
4. Krój czcionki: Times New Roman CE
5. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5
6. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm
7. Własne, oryginalne teksty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
8. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) Pełna nazwa i numer szkoły średniej oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) Klasa, do której uczęszcza autor/autorka w r. szk. 2013/2014,
c) Data urodzenia autora/autorki tekstu,
d) Domowy adres pocztowy autora/autorki tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) Numer telefonu (stacjonarny, komórkowy) autora/autorki tekstu.
f) Adres używanego e-maila.

Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.                                                    

1 komentarz: