Konkurs Jednego Wiersza

 ROZSTRZYGNIĘCIE XIV  MIĘDZYNARODOWEGO  KONKURSU  JEDNEGO  WIERSZA O  PUCHAR  WYDAWNICTWA  ŚW.  MACIEJA  APOSTOŁA

Werdykt Jury w jednoosobowym składzie: Rafał Jaworski – poeta, eseista, ikonograf, członek SPP o/Wielkopolska, wydało orzeczenie:

Nagroda I – Joanna Serkiz, Leżajsk, wiersz Świątynia Pana.

Nagroda II – Andrzej Wróblewski, Warszawa, wiersz Kiedy patrzę na krzyż.

Nagroda III – ex aequo:

Bernardyna Banaś – Przemyśl, wiersz (Nad)zwyczajni,

Dominika Sztonyk – Toruń, wiersz Ostatnia Wigilia.

Wyróżnienia (równorzędne):

Marianna Czech-Godlewska – Warszawa, wiersz Wędrowanie,

Aleksandra Kondracka – Jeleniewo, wiersz Niewysłowiona,

Lidia Jędrocha-Kubicka – Zgórsko, wiersz Bez epitafium,

Elżbieta Janota – Kielce, wiersz Byłeś blisko,

Agnieszka Czarnecka – Smyków, wiersz Wiara,

Ewa Niezgoda-Gierszewska – Banino, wiersz Podróż,

Krystyna Krolak – zamieszkała w Kanadzie, wiersz Mój Ojcze.                                                                             

Refleksje jurora

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Puchar Wydawnictwa Św. Apostoła Macieja to już spory dorobek i Wydawnictwo może szczycić się efektami swej inicjacji poetyckiej wobec wielu różnych osób. Na zmagania wpłynęło w tym roku 40 prac poetyckich, różnych pod względem formy i tematu, ale i niesionych wartości. Kiedy Wydawnictwo ogłaszało premierową edycję zawodów na słowa, najmłodszy z tegorocznych laureatów miał 7 lat (dziewczynka).Trzeba też zauważyć fakt, że tylko jedna nagroda została przyznana mężczyźnie: – Panie górą! Czternaście lat to już dużo w tej materii. Najmłodsze autorki, których teksty znalazły się na liście nagrodzonych i wyróżnionych, mają 21 i 22 lata, a najstarszy uczestnik 90 lat. Prawie 70 lat różnicy, czyli niemodne natchnienie poetyckie nie jest ograniczone wiekiem.

Wszystkie, powtarzam: wszystkie, nadesłane prace cechuje poznawcza próba „zgłębiania niezgłębionego” i dobra wola, także kierunek metafizyczny, wyrywkowo Ojczyźniany. Jednak Konkurs jest z założenia poetycki i musiałem oceniać, i „perły przed wieprze”, i nadmiar emocji autorów, i techniczną stronę prezentacji. Wydobyć iskry poezji na styku treści i formy jej przedstawienia. Oczywiście, dominowały teksty religijne, czasami aż żarliwie modlitewne, pełne uniesienia, ekstazy. Zaledwie trzy utwory mówiły o Ojczyźnie i trzy o pięknie doznań zachwytu generowanego przez naturę. Temat Ojczyzny jest obecnie niemodny, trzeba być Europejczykiem, kosmopolitą i to jest na topie; miłość do swego pochodzenia nie daje profitów.

Joanna Serkiz w swym wierszu Świątynia Pana ujmuje konceptem, łączeniem różnych planów czasu i zdarzeń, dyskretną religijnością.

Natomiast Andrzej Wróblewski w wierszu Kiedy patrzę na krzyż ukazuje dyscyplinę wersyfikacji i skondensowanie treści. Czyta się wiersz jak odbiera piosenkę.

Z kolei Bernardyna Banaś przywołuje Błogosławioną Rodzinę Ulmów z Markowej. Nadając im tytuł słuszny (Nad)zwyczajni, podejmuje martyrologię polskiego narodu. Wzrusza.

Z innego poruszenia powstał utwór Ostatnia Wigilia Dominiki Szontyk. Już przy pierwszym czytaniu staje przed oczami obraz Jacka Malczewskiego „Wigilia na Syberii”. Malarskość przedstawienia i efektowna puenta stanowią o wartości poetyckiej refleksji, nie mówić już, przywołuje pamięć o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”.

Biorę etyczną odpowiedzialność za klasyfikację tekstów. Mój subiektywizm niech nie zraża piszących, którzy zostali w jakiś sposób pominięci, bo to tylko moje uprzedzenia, ale i jednak doświadczone rozeznanie.

                                        Rafał Jaworski

Okładka pokłosia KJW AD 2024.

*   *   *

XIV  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  JEDNEGO  WIERSZA

O  PUCHAR  WYDAWNICTWA  ŚW.  MACIEJA  APOSTOŁA

 

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macie­ja Apostoła z siedzibą w Lublińcu.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.

3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór­ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy tychże autorów.

4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodniczej własnego autorstwa, napisany w języ­ku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literac­kich i nie był nigdzie drukowany (także w Internecie).

5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza jako załącznik w pliku Word lub pdf w terminie do 2 marca 2024 na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Jednego Wiersza

6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:

imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.

7. Wiersz, wraz z ww. danymi, można wpisać też w treści maila.

8. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku, Drogi Krzyżowej, itp., a także utworów długich, typu litania, poemat.                                                                                                     

9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawero­wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem, dany­mi konkursowymi lub nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł.

10. Najlepszy wiersz przeczyta lektor Cezary Papaj, a utwór zostanie zamieszczony w Internecie. Autor otrzyma w prezencie wiersz zapisany w formacie audio mp3.

11. Oceny nadesłanych wierszy dokona powołane przez organizatora trzyosobowe jury.                                                                                                                      

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2024 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.                                      

13. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemna zgoda Autora wiersza na wykupienie minimum 5 egz. książki-pokłosia konkursu.                                        

14. W tomiku-pokłosiu konkursu – zamieszczone zostaną tylko te nadesłane utwory, których Autorzy wyrażą pisemną zgodę na zakup min. 5 egz. publikacji pokonkursowej.

15. Tomik-pokłosie konkursu – z Posłowiem dr Marka M. Tytko, Uniwersytet Jagielloński  – ukaże się w maju 2024 r.

16. Zasady publikacji pokłosia zostaną uczestnikom konkursu przesłane osobnym pismem po wpłynięciu konkursowego utworu.

17. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu pod pseudonimem literackim.                            

18. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje adres do wysyłki w Polsce.                                        

19. Protokół jury opublikowany będzie w Internecie na stronach Wydawnictwa św. Macieja Apostoła oraz w Pokłosiu.                                                                                                                         

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla Autorów.                                             

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi­zatora, którego decyzje są  niepodważalne.   

                                     

                                              Organizator:  Wydawnictwo św. Macieja Apostoła


Rozstrzygnięcie XIII Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła

    Oceną 44 wierszy, które wpłynęły na XIII Konkurs Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, tym razem zajęło się 2-osobowe jury: dr Lidia Lachowska (podobnie jak w ubiegłym roku) oraz s. Katarzyna Renata Braguła – dyrektor Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach i nauczyciel języka polskiego.

    Podsumowując pracę pań jurorek niniejszym ogłaszamy, że nagrodę główną: puchar Wydawnictwa (lub równoważnik pieniężny w kwocie 350 zł) otrzymuje Magdalena Dryl, zam. Zagórz, za wiersz pt. Modlitwa najprostsza:

   Wiersz przekazuje prawdziwe emocje, dzięki czemu słowo pisane stało się autentyczne dla czytelnika. Utwór skłania do refleksji i odpowiedzi m.in. na pytania: w jaki sposób i czy w ogóle się modlę? Czy moja relacja z Bogiem jest szczera i realistyczna, czy może ograniczona do rzuconych w przelocie kilku utartych formułek?

dr Izabela Lachowska

„Modlitwę najprostszą” Magdaleny Dryl można zaliczyć do liryki inwokacyjnej, która ukazuje franciszkański model postrzegania świata i człowieka. Przywodzi na pamięć twórczość ks. Jana Twardowskiego z jego umiłowaniem fauny i flory. Ta prosta i jednocześnie bogata przyroda staje się wzorem dla istoty ludzkiej oraz wskazuje kierunek jej rozwoju, staje się drogowskazem na drodze kształtowania osobowości.

s. Katarzyna Renata Braguła

II miejsce: Lidia Jędrocha-Kubicka, zam. Zgórsko, Mury

Jak zinterpretować ten utwór? Kiedy zwracam się do Boga? – czy głównie wtedy, gdy czegoś od Niego potrzebuję, a może odwrotnie? – uważam, że poradzę sobie ze wszystkim sam i właściwie Go nie potrzebuję? Lecz skoro to wszystko takie proste, tak odsłonięte, tak namacalne – to rodzi się lęk, że za mało widzimy albo źle widzimy. Niedostrzegamy tego, co najistotniejsze.

dr Izabela Lachowska

„Mury” Lidii Jędrochy-Kubickiej przypominają biblijną wieżę Babel, w liryku tym pojawia się jednak uspokajająca wizja niemożności sięgania nieba. Tytułowe mury są przeszkodą w budowaniu więzi, izolują, zacieśniają granicę, zniewalają, zacierają pamięć, niwelują wyobraźnię, grożą śmiertelnym upadkiem etycznym i egzystencjalnym.

s. Katarzyna Renata Braguła

III miejsce: Robert Wilczański, zam. Węgorzyno, Męka

Człowiek w swojej wolności, danej mu przez Stwórcę, stale doświadcza Jego pomocy i Jego działania na przestrzeni dziejów. Historia Bożych interwencji wskazuje na to, że Bóg chce doprowadzić ludzką wolność do pierwotnego planu. Odkupienie związane jest ze zbawczym dziełem Jezusa Chrystusa, dokonanym w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Są to powszechnie znane prawdy, lecz czy dla współczesnego człowieka oczywiste...?

dr Izabela Lachowska

Robert Wilczański w utworze pt. „Męka” prezentuje niecodzienne spojrzenie na rzeczywistość. W dziele odkupienia człowieka biorą udział poszczególne części Ciała Zbawiciela. Odbiorca staje się naocznym świadkiem zbawczych wydarzeń: męki, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego.

s. Katarzyna Renata Braguła

Wyróżnienia:

Arkadiusz Tuziak, zam. Rzeszów, Kolega listonosza

Utwór Arkadiusza Tuziaka jest przesłaniem pełnym nadziei, ciekawym zobrazowaniem świata ludzkich pragnień i marzeń Boga nieustannie zainteresowanego każdym człowiekiem. To zbiór subtelnych metafor ukazujących potrzebę nawiązywania relacji osobowych. Neologizm słowonosz wskazuje na profesję podmiotu lirycznego, który staje się wysłannikiem Boga z Jego przesłaniem miłości wyrażanej i powtarzanej na rożne sposoby. To dzieło pełne optymizmu o wypełnianiu misji Boga w świecie stęsknionym za dobrem, prawdą i pięknem.

s. Katarzyna Renata Braguła

Anna Magdalena Filipiak, zam. Puławy, Nad Brdą

Utwór stanowi zachętę do tego, abyśmy świadomie i nieustannie żyli w Bożej obecności. Fascynacja i zdziwienie Bogiem ma w tym wierszu praktyczne znaczenie. Poetka przeżywa Boga – wyrusza z Nim w podróż, odnajduje w Nim klucz do wielu sytuacji, w efekcie utrzymuje z Nim żywą relację.

dr Izabela Lachowska

Krzysztof Arbaszewski, zam. Wyszków, W intencji

Krzysztof Arbaszewski w wierszu „W intencji” posłużył się nowatorskim odczytaniem motywu vanitas. Na uwagę zasługuje kreatywność podmiotu lirycznego w postrzeganiu upływającego czasu i zmieniającej się rzeczywistości, doświadczenia cyklicznego tracenia i ogałacania się na wzór Chrystusowej kenozy. Dzieło odkrywa przed czytelnikiem wartość wspólnoty i modlitwy w docieraniu do istoty ludzkiej egzystencji i sensu istnienia.

s. Katarzyna Renata Braguła

Teresa Florczak, zam. Kamieńczyk-Pierce (Gdy słońce...)

Poetka poruszyła w tym wierszu tematy proste, zwyczajne, codzienne, z których przecież ostatecznie składa się życie każdego człowieka. Utwór to wyjątkowe i niepozowane świadectwo obcowania z Bogiem, które wymaga zaufania i bliskości.

dr Izabela Lachowska

Piotr Koprowski, zam. Reda, Przed wiejską kapliczką

Dzieło Piotra Koprowskiego obrazuje wiejską kapliczkę i jej wyjątkowe otoczenie. Oddaje niespotykany klimat ciszy, spokoju, bezpieczeństwa, zatrzymania się czasu. Pozwala z bliska kontemplować doświadczenie modlitwy sakralnych figur Maryi i Jezusa oraz podmiotu lirycznego.

s. Katarzyna Renata Braguła

Izabella Tryc, zam. Warszawa, Ręce

Ręce to cała sfera odesłań do problematyki wartości. Wymienię kilka z nich: można „dostać się w czyjeś ręce”, „mieć kogoś w ręku”. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, iż sformułowania te powiązane są z kręgiem kultury sakralnej i źródło swoje mają w Biblii, głównie w tekstach Starego Testamentu. Szczególne miejsce przypada tu określeniu „w ręku Boga”, będące wyrazem powierzenia się Stwórcy. Każde Boże polecenie wydawane Mojżeszowi i Aaronowi poprzedzane było stwierdzeniem „wyciągnij rękę”. W wierszu mówiącym o najważniejszych kwestiach dramatu ludzkiej egzystencji, Autorka dostrzega, że ręce – ludzkie i Boskie – odgrywają najważniejszą rolę.

dr Izabela Lachowska

Bernardyna Banaś, zam. Przemyśl, Boża pedagogika

Autorka w „Bożej pedagogice” podkreśla dychotomię ludzkich wyborów, zauważa kontrast między doczesnością a wiecznością, sacrum a profanum, spolegliwością a buntem, bezinteresownością a kalkulacjami. Podmiot liryczny podkreśla wartość krzyża, cierpienia, ofiar, które stają się początkiem zmartwychwstania i nowego życia. Na uwagę zasługuje interesujące polecenie skierowane do odbiorcy: „Umywaj nogi, a nie ręce”. „ Ja” mówiące definiuje szczęście jako gotowość do podejmowania odważnych i odpowiedzialnych wyborówżyciowych, które są rezygnacją z „umywania rąk” oraz gotowością oddania życia za braci, czyli „umywania nóg” – na wzór Jezusa Chrystusa.

s. Katarzyna Renata Braguła

Aneta Jasłowska, zam. Wrzosowo, Błagalna modlitwa

Poetka uczy, że istnieje wiele sposobów pogłębiania relacji z Bogiem, jak choćby eliminowanie zbędnych gestów, ćwiczenie uważności oraz otwieranie się przed Jego obliczem ze swoim gniewem, radością, niepewnością i łzami. Ten utwór to jakby echo słów proroka Jonasza „Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę, litującym się nad niedolą (Jon 4,2)”.

dr Izabela Lachowska

Iwona Danuta Startek, zam. Krzemień Drugi,

kapliczki Lasów Janowskich

Utwór ukazuje piękny leśny krajobraz. „Ja” liryczne podkreśla rolę kapliczek, które stawały się świadkami wydarzeń, wskazywały drogę żołnierzom, partyzantom, bohaterom – strażnikom wolności Ojczyzny.

s. Katarzyna Renata Braguła

NAGRODA GŁÓWNA

MAGDALENA DRYL – Zagórz

Modlitwa najprostsza 


Daj mi Boże wolność

wędrownego ptaka

skrzydła silne szerokie

na podniebne drogi


Daj mi Boże głos

ryby śpiewającej

w błękicie oceanu

fale lśniące ciszą


Daj mi Boże cierpliwość

niewidocznej mrówki

w dążeniu wprost do celu

wplątanej w przeznaczenie


Daj mi Boże radość kwiatu

rosnącego na skale

rozświetlającego poranek

pijanego ciepłem deszczu


Daj mi Boże samotność

usychającego drzewa

w środku wielkiego miasta

ostatni krzyk nadziei


red. Edward Przebieracz

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

Lubliniec, 14 X 2023 - św. Macieja Apostoła


  XIII  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  JEDNEGO  WIERSZA

                  O  PUCHAR  WYDAWNICTWA  ŚW.  MACIEJA  APOSTOŁA

 

REGULAMIN

 

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macie­ja Ap. z siedzibą w Lublińcu.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.

3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór­ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.

4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodniczej własnego autorstwa, napisany w języ­ku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literac­kich i nie był nigdzie drukowany (także w Internecie).

5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza jako załącznik w pliku Word lub pdf w terminie do 3 marca 2023 na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Jednego Wiersza

6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:

imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.

7. Wiersz, wraz z ww. danymi, można wpisać też w treści maila.

8. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku, Drogi Krzyżowej, itp., a także utworów długich, typu litania.                                                                                                      

9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawero­wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem, dany­mi konkursowymi lub nagrodę pieniężną w wysokości 350 zł.

10. Najlepszy wiersz przeczyta lektor Cezary Papaj, a utwór zostanie zamieszczony w Internecie. Autor otrzyma w prezencie wiersz zapisany w formacie audio mp3.

11. Oceny nadesłanych wierszy dokona powołane przez organizatora trzyosobowe jury.                                                                                                                      

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2023 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.                                      

13. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemna zgoda Autora wiersza na wykupienie minimum 5 egz. książki-pokłosia konkursu.                                        

14. W tomiku-pokłosiu konkursu – zamieszczone zostaną tylko te nadesłane utwory, których Autorzy wyrażą pisemną zgodę na zakup min. 5 egz. publikacji pokonkursowej.

15. Tomik-pokłosie konkursu – z Posłowiem dr Marka M. Tytko, Uniwersytet Jagielloński  – ukaże się w maju 2023 r.

16. Zasady publikacji pokłosia zostaną uczestnikom konkursu przesłane osobnym pismem po wpłynięciu konkursowego utworu.

17. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu pod pseudonimem literackim.                            

18. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje adres do wysyłki w Polsce.                                        

19. Protokół jury opublikowany będzie w internecie na stronach Wydawnictwa św. Macieja Apostoła oraz w Pokłosiu.                                                                                                                         

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla Autorów.                                             

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi­zatora, którego decyzje są  niepodważalne.                                        

                                              Organizator:  Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
LAUREACI XII  MIĘDZYNARODOWEGO  KONKURSU  JEDNEGO  WIERSZA
O  PUCHAR  WYDAWNICTWA  ŚW.  MACIEJA  APOSTOŁA 2022  

(...)
Gratuluję serdecznie każdemu, kto wziął udział w XII Konkursie Jednego Wiersza. Cieszę się, że swoimi wierszami zechcieli podzielić się z nami także nasi drodzy seniorzy oraz osoby niepełnosprawne. Niestety, nie można nagrodzić wszystkich. Oto werdykt:

I miejsce: 
Tomasz Brodzki – „Modlitwa człowieka na rozdrożu”
Wiersz dostarcza różnorodności autentycznych przeżyć człowieka poszukującego.

II miejsce: 
Dariusz Karabela – „Zawierzenie”
W utworze mamy do czynienia z powagą sytuacji człowieka rozmawiającego „z samym Panem Bogiem”.

III miejsce: 
Bernardyna Banaś – „Moja wielka małość”
Nagroda za to, co przeżyte przez ten konkretny podmiot, który już skończył pisać.

Wyróżnienia:

Lidia Jędrocha-Kubicka – „milczenie lasów”
Wyróżnienie za akcję wiersza, która rozgrywa się powoli, bez medialnych fleszy, coś się kończy nie zamknięciem ust, lecz pokojem wśród aniołów.

Łukasz Wilczkowski – „Na imię mi Jezus”
Wiersz stanowi dialog z człowiekiem: spojrzenie w przyszłość, z którego wyłania się obraz każdego z nas.

Stanisław Piłat – „Pan Bóg śpi na Warmii”
Ciepły wiersz, w którym lokalny patriota udostępnia Bogu Mazury.

Andrzej Piasek – „Alleluja”
Wyróżnienie za tryumfalne Alleluja; życie w Jezusie Chrystusie jest zbyt piękne, by po nim czekała nas jedynie pustka.

Drodzy Poeci, życzę każdemu z Was owocnych spotkań ze Słowem Bożym. Oby przyjęte z ufnością, zakorzeniło się w Was.

                                         dr Izabela Lachowskared. Edward Przebieracz
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
Lubliniec, 14 V 2022 - w dniu św. Macieja Apostoła
 

Tomasz Brodzki - Gliwice

Wygrałem konkurs literacki - po raz pierwszy!

Moi Czytelnicy! Dziś jest piękny dzień - i to pomimo burzowych chmur wiszących za oknem. Mianowicie: przyszła do mnie paczka z Wydawnictwa św. Macieja Apostoła w Lublińcu z dwoma mniejszymi zestawami - pierwszym z nich jest Pokłosie IX Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. F. Dostojewskiego Dla Młodzieży pt. "Talerz pustych serc", w przypadku którego miałem przyjemność być członkiem jury oceniającego nadesłane prace - po raz pierwszy. Drugim - Pokłosie XII Międzynarodowego Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła pt. "Oczy miłości", na który to konkurs po raz czwarty przesłałem swój utwór - by zostać ocenionym. 
I - po raz pierwszy w swoim życiu literackim - konkurs ten WYGRAŁEM!!! Tak jest, mój utwór Modlitwa człowieka na rozdrożu okazał się bezkonkurencyjny i zdobył I nagrodę! Nigdy do tej pory nic podobnego mi się nie udało, jestem bardzo dumny z mojego osiągnięcia. To pokazuje, że warto się starać, warto się przykładać do swojej pracy, a efekty docenią także i inni. (...)

https://bliskieidalekieszlaki.blogspot.com/2022/05/wygraem-konkurs-moje-pierwsze.html


*   *   *

XII  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  JEDNEGO  WIERSZA

O  PUCHAR  WYDAWNICTWA  ŚW.  MACIEJA  APOSTOŁA 2022

 

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macie­ja Ap. z siedzibą w Lublińcu.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.

3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór­ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.

4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodniczej własnego autorstwa, napisany w języ­ku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literac­kich i nie był nigdzie drukowany (także w internecie).

5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza jako załącznik w pliku Word  lub pdf  w terminie do 5 marca 2022 na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Jednego Wiersza

6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić: imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.

7. Wiersz, wraz z ww. danymi, można wpisać też w treści maila.

8. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku, Drogi Krzyżowej, itp., a także utworów długich, typu litania czy poemat.                                                                                                      

9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawero­wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem, dany­mi konkursowymi lub nagrodę pieniężną w wysokości 350 zł.

10. Oceny nadesłanych wierszy dokona powołane przez organizatora jury.                                                                                                                                         

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2022 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa – św. Macieja Apostoła.                                                                                                                                   

12. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemna zgoda Autora wiersza na wykupienie minimum 5 egz. książki-pokłosia konkursu.                                                                                                      

13. W tomiku-pokłosiu konkursowym – zamieszczone zostaną tylko te nadesłane na konkurs utwory, których Autorzy wyrażą pisemną zgodę na zakup min. 5 egz. publikacji pokonkursowej.

14. Tomik-pokłosie konkursu – z Posłowiem dr Marka M. Tytko, Uniwersytet Jagielloński  – ukaże się w maju 2022 r.

15. Zasady publikacji pokłosia zostaną uczestnikom konkursu przesłane osobnym pismem po wpłynięciu konkursowego utworu.

16. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu pod pseudonimem literackim.                            

17. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje  adres do wysyłki w Polsce.                                                                                     

18. Protokół jury opublikowany będzie w internecie na stronach Wydawnictwa św. Macieja Apostoła oraz w Pokłosiu.                                                                                                                       

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla Autorów.                                             

20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi­zatora, którego decyzje są  niepodważalne.                                        

                                              Organizator:  Wydawnictwo św. Macieja Apostoła


Laureaci XI Międzynarodowego Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła 2021
 
 NAGRODA GŁÓWNA
ANNA MAGDALENA FILIPIAK-MATRAS
Ojcze 

II NAGRODA 
KAZIMIERZ BALAWEJDER
tak mi blisko 

III NAGRODA 
IRENA ŻAK-HAŁDYS
Modlitwa Uwolnienia 

WYRÓŻNIENIA SZCZEGÓLNE

ŁUKASZ WILCZKOWSKI
DZIECI HERODA (MULTA PARVULORUM MILIA) 

BOGUMIŁ WTORKIEWICZ
Do Cypriana Kamila N. 

ANETA KĄDZIELSKA
(moje nic/ jest wielkie i kolorowe) 

WYRÓŻNIENIA
KATARZYNA SZOPA-WYCISK
Tempus constiterit 

ARKADIUSZ TUZIAK
Obecność 

WALDEMAR PYCIA
Kromka chleba 

BARBARA PAWLAK
O WIEKU ÓW… (Wiek XXI w moich oczach) 

PIOTR M. NOWAK
Godne to jest 

MARTA BOGOŃ
Malowane majem 

TOMASZ BRODZKI
W dolinie Rycerki 

JADWIGA GRABARA
OJCZE MÓJ – DZIĘKUJĘ 

HUBERT BRETNER
Modrzewie 

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
Pielgrzymka 

DARIUSZ ŻUKOWSKI
Idziemy razem wokół cerkwi 34 / Ідзем разам вакол царквы
 
red. Edward Przebieracz 
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
Lubliniec, 14 V 2021 - św. Macieja Apostoła - Patrona Wydawnictwa
 


Koniec spływu utworów na XI KJW!
 
Na XI Międzynarodowy Konkurs Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wpłynęło dokładnie 51 wierszy, które w tej edycji oceniać będzie pani doktor MAŁGORZATA KOWALIK. Pokłosie konkursu ukaże się jak zwykle z okazji wspomnienia patrona Wydawnictwa - św. Macieja Apostoła, a więc  w maju  br. Jego tytuł zaczerpnięty został z wiersza Pani Anety Kądzielskiej "Moje nic jest wielkie i kolorowe".
 
red. Edward Przebieracz
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
Lubliniec, 11 III 2021  
  

XI  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  JEDNEGO  WIERSZA

O  PUCHAR  WYDAWNICTWA  ŚW.  MACIEJA  APOSTOŁA

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macie­ja Ap. z siedzibą w Lublińcu.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.

3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór­ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.

4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodniczej własnego autorstwa, napisany w języ­ku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literac­kich i nie był nigdzie drukowany (także w internecie).

5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza jako załącznik w pliku Word  lub pdf w terminie do 6 marca 2021 na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com

       w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Jednego Wiersza

6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:

imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.

7. Wiersz, wraz z ww. danymi, można wpisać też w treści maila.

8. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku, Drogi Krzyżowej, itp., a także utworów długich, typu litania czy poemat.                                                                                                       

9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawero­wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem, dany­mi konkursowymi lub nagrodę pieniężną w wysokości 350 zł.

10. Oceny nadesłanych wierszy dokona jury powołane przez organizatora.                                                                                                                                  11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2021 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa – św. Macieja Apostoła.                                                                                                                                 

12. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemna zgoda Autora wiersza na wykupienie minimum 5 egz. książki-pokłosia konkursu.                                                                                                      

13. W tomiku-pokłosiu konkursowym – zamieszczone zostaną tylko te nadesłane na konkurs utwory, których Autorzy wyrażą pisemną zgodę na zakup min. 5 egz. publikacji pokonkursowej.

14. Tomik-pokłosie konkursu – z Posłowiem dr Marka M. Tytko, Uniwersytet Jagielloński  Gatunki literackie i elementy strofiki w poezji religijnej (dydaktyka literatury)  ciąg dalszy z 2020 r. – ukaże się w maju 2021 r.

15. Zasady publikacji pokłosia zostaną uczestnikom konkursu przesłane osobnym pismem po wpłynięciu konkursowego utworu.

16. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu pod pseudonimem literackim.                            

17. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje adres do wysyłki w Polsce.                                                                                     

18. Protokół jury opublikowany będzie w internecie na stronach Wydawnictwa św. Macieja Apostoła oraz w Pokłosiu.                                                                                                                           

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla Autorów.                                             

20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi­zatora, którego decyzje są  niepodważalne.                                        

                                              Organizator:  Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

LAUREACI X KONKURSU JEDNEGO WIERSZA
O PUCHAR WYDAWNICTWA ŚW. MACIEJA APOSTOŁA:

NAGRODA GŁÓWNA
ŁUKASZ WILCZKOWSKI – Kielce

II NAGRODA
ELŻBIETA KRANKOWSKA – Lublin

III NAGRODA
KATARZYNA SZOPA-WYCISK – Toszek

WYRÓŻNIENIA:
MARTA BOGOŃ – Sędziszów Małopolski
TOMASZ BRODZKI – Gliwice
KAZIMIERZ BUDYN – Stadniki
MAGDALENA DRYL – Sanok
MIROSŁAW GÓRECKI – Knurów
LIDIA JĘDROCHA-KUBICKA – Nowiny
ELŻBIETA KOŁSUT – Warszawa
JACEK SUCHOWICZ – Grodzisk Mazowiecki
IZABELA TRYC – Warszawa
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI – Warszawa

Laureatom serdecznie gratulujemy,
wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy!

Ukazało się Pokłosie X KJW pt."Po drugiej stronie lęku", zawierające wszystkie 44 wiersze, które wpłynęły na konkurs.
Krótkie (pozytywne!) recenzje do każdego utworu napisał red. Edward Przebieracz.
Posłowie: "Gatunki literackie i elementy strofiki w poezji religijnej (dydaktyka literatury)" cz.3: dr Marek Mariusz Tytko, Uniwersytet Jagielloński
Zdjęcia na okładce: Agnes Shoshana Syska
Cena egzemplarza: 15 zł
Zamówienia: wydawnictwomacieja@gmail.com
Więcej o książce na podstronie "Wydane książki".

red. Edward Przebieracz
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
https://wydawnictwomacieja.blogspot.com/
Lubliniec, 14 V 2020 - św. Macieja Apostoła

GRATULACJE
dla Pani MIROSŁAWY MACIEJACZAK, zam. Elblag, która - zgodnie z punktem 12 poniższego regulaminu X KJW - pojedzie na październikowe warsztaty literackie!


red. Edward Przebieracz
Lubliniec, 23 III 2020

Regulamin jubileuszowego X Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła 

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macie­ja Ap. z siedzibą w Lublińcu.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.

3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór­ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.

4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodniczej własnego autorstwa, napisany w języ­ku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literac­kich i nie był nigdzie drukowany (także w internecie).

5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza w pliku Word lub pdf w terminie do 7 marca 2020 na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com
w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Jednego Wiersza
6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:
imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.
7. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku, Drogi Krzyżowej, utworów długich: litania, poemat.                                                                                                        8. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Ap. wraz z wygrawero­wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem, dany­mi konkursowymi lub nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł.                                    
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2020 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.                                                                                                                             10. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemna zgoda Autora wiersza na wykupienie minimum 5 egz. książki-pokłosia konkursu.                                                                                          11. W tomiku-pokłosiu konkursowym – zamieszczone zostaną tylko te nadesłane na konkurs utwory, których Autorzy wyrazili pisemną zgodę na zakup min. 5 egz. publikacji pokonkursowej.
12. Z okazji jubileuszowej 10. edycji konkursu spośród wszystkich współautorów Pokłosia wylosowana zostanie nagroda dodatkowa: bezpłatny pobyt na weekendowych październikowych warsztatach literackich, które poprowadzi poeta i muzyk Mirosław Górecki i który także w siedzibie Wydawnictwa dokona losowania.
13. Tomik-pokłosie konkursu – z Posłowiem dr Marka M. Tytko (Uniwersytet Jagielloński  o strofice i układach stroficznych w poezji religijnej – ukaże się w maju 2020 r.
14. W tomiku-pokłosiu konkursowym omówiony zostanie (tylko pozytywnie) przez jurora red. E. Przebieracza każdy nadesłany na konkurs wiersz.                                                                                                                                          15. Zasady publikacji pokłosia zostaną uczestnikom konkursu przesłane osobnym pismem po wpłynięciu konkursowego utworu.
16. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu pod pseudonimem literackim.                             
17. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje  adres do wysyłki w Polsce.                                                                                     
18. Protokół jury opublikowany będzie w internecie na stronach internetowych Wydawnictwa św. Macieja Ap. oraz w Pokłosiu.     19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla Autorów.                                             
20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi­zatora, którego decyzje są niepodważalne.                                        

                                                   

 Organizator:  Wydawnictwo św. Macieja Apostoła


WYNIKI IX MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU JEDNEGO WIERSZA
O PUCHAR WYDAWNICTWA ŚW. MACIEJA APOSTOŁA

Z 54 utworów, nadesłanych z Polski oraz z zagranicy (Niemcy, USA, Kanada) na IX Konkurs Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, juror konkursu - JANINA WIELOGURSKA - prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich w Żyrardowie, wyłoniła najlepsze prace:

NAGRODA GŁÓWNA:

ŁUKASZ WILCZKOWSKI – Kielce
Powiedz, że tak

WYRÓŻNIENIA:

TOMASZ BRODZKI – Gliwice
Leśna ballada

REGINA PIETROW – Słubice
Zazdrość

WIESŁAWA PŁONKA – Chocznia
* * * Zapraszam Cię na kawę

KATARZYNA SZOPA-WYCISK – Toszek
In vitae itinere

GABRIELA ANNA WOJTCZAK – Kołobrzeg
Z wiary

Ukazało się też pokłosie konkursu 
(opis: zobacz podstrona "Nasze książki")
pt."Kraina Najdroższa"
(tytuł wiersza Henryki Swornóg z Wadowic), 
zawierające wszystkie utwory, które wpłynęły na konkurs. 
Słowo wstępu jurora: Janina Wielogurska:
"Kilka słów o wierszach. To jest kilka słów prawdy".
Posłowie: dr Marek Mariusz Tytko, UJ:
"Gatunki literackie i elementy strofiki w poezji religijnej (dydaktyka literatury)" cz.2

red. Edward Przebieracz
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
Lubliniec, 14 V 2019 - św. Macieja Apostoła


IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS JEDNEGO WIERSZA
O PUCHAR WYDAWNICTWA ŚW. MACIEJA APOSTOŁA


REGULAMIN
1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macieja Ap. z siedzibą w Lublińcu.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.
3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.
4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodniczej własnego autorstwa, napisany w języku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literackich i nie był nigdzie drukowany.
5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza w pliku Word lub pdf w terminie do 10 marca 2019 r. na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com
w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Jednego Wiersza
6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:
imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.
7. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku, Drogi Krzyżowej, itp. 

8. O podziale nagród zdecyduje jury konkursu powołane przez organizatora konkursu. 
9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawerowanym na nim swym imieniem i nazwiskiem, danymi konkursowymi lub nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł. 
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2019 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa św. Macieja Apostoła. 
11. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemna zgoda Autora wiersza na wykupienie minimum 5 egz. książki-pokłosia konkursu. 
12. W tomiku-pokłosiu konkursowym – zamieszczone zostaną tylko te nadesłane na konkurs utwory, których Autorzy wyrazili pisemną zgodę na zakup min. 5 egz. publikacji pokonkursowej. Tomik-pokłosie konkursu – z Posłowiem dr Marka M. Tytko (Uniwersytet Jagielloński) ukaże się w maju 2019 r. 
13. Zasady publikacji pokłosia zostaną uczestnikom konkursu przesłane osobnym pismem po wpłynięciu konkursowego utworu.
14. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu pod pseudonimem literackim. 

15. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje także adres w Polsce. 
16. Protokół jury opublikowany będzie w internecie: na stronie internetowej Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/, na https://www.facebook.com/wydawnictwomacieja oraz w Pokłosiu. 
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla Autorów. 
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, którego decyzje są niepodważalne.

Organizator:
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

VIII KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!
 
Jury VIII Międzynarodowego Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła w składzie:
Andrzej Feret, zam. Mielec,
Rafał Jaworski, zam. Tychy – przewodniczący jury,
Mirosław Górecki, zam. Knurów,
spośród skromnej w tej edycji konkursu ilości 33 wierszy, nominowało do nagrody głównej 10 utworów, z których wybrało ten najlepszy.
Wybór najlepszego wiersza nie był łatwy, każdy bowiem z jurorów miał własne poetyckie preferencje, nie zawsze pokrywające się z propozycjami pozostałych członków jury. Fakt ten świadczy jednak o dobrym poziomie literackim konkursu, o bardzo wielu pięknych i ciekawych wierszach.
Ostatecznie zażarty bój o palmę zwycięstwa, a raczej o Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, rozegrał się między wierszami: „Nasz Krzyż” – autor Andrzej Wróblewski, „Znajomy krajobraz” – autor Marianna Czech-Godlewska, „Wygnanie z raju” – autor Łukasz Wilczkowski, „Misterium” – autor Katarzyna Szopa-Wycisk.
Doceniono także poziom wierszy, których autorami są: Alicja Bednarz, Zofia Myślińska, Renata Mechowska oraz Piotr Krupa.
Oddając w ręce Szanownego Państwa pokłosie tegorocznego konkursu, którego tytuł zaczerpnęliśmy z wiersza jednego z najstarszych uczestników konkursu Kazimierza Peczyńskiego (83 lata), wszystkim jego uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w tymże kulturalnym przedsięwzięciu, laureatowi nagrody głównej serdecznie gratulujemy sukcesu i zapraszamy do następnej, IX już, edycji konkursu. 


NAGRODA GŁÓWNA

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI – Warszawa

Nasz Krzyż

Ktoś kiedyś powiedział,
Że pionowa belka krzyża
Symbolizuje drogę do światłości,
A belka pozioma –
Przeszkody na tej drodze.


W tym powiedzeniu tkwi niemałe ziarno prawdy.
Codziennie rano, gdy otwieramy oczy,
Po nocnym rozstaniu ze świadomością,
Gdy świt wypełnia pokój słoneczną poświatą,
Staje przed nami Krzyż,
Symbol Męki Pańskiej.
Dostajemy Go każdego dnia,
By z nami wędrował przez Ziemię.


Pojawia się droga,
Wiodąca do niebieskiej wieczności,
Jak trakt prowadzący przez las,
Oświetlany słońcem tańczącym w koronach sosen,
W towarzystwie baletu białych obłoków.
Nie pozostaje nam nic innego,
Tylko iść prostą drogą
W górę Krzyża, ku Światłości.


Ale po bokach tej drogi,
Na poziomej belce,
Jak w leśnych zaroślach,
Czają się ciemne pokusy.
Szepczą, zachęcają,
Używają czarujących głosów,
Skryte w gęstych krzaków,
W skręconych, zielonych pnączach,
Wiodących do ciemnych zakamarków.


Wtedy w głowie rozgrywa się walka,
Między pionem i poziomem.
Droga zaczyna być kręta,
Raz schodzimy z niej w chwilach zapomnienia,
To znów wstępujemy, jak oczyszczenie po spowiedzi.


I tak dźwigamy ten nasz
Ziemski, codzienny krzyż,
Przez tajemniczy las.
Co ujrzymy na jego skraju?


red. Edward Przebieracz
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
Lubliniec, 15 V 2018


VIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS JEDNEGO WIERSZA
O PUCHAR WYDAWNICTWA ŚW. MACIEJA APOSTOŁA


REGULAMIN


1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macieja Ap. z siedzibą w Lublińcu.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.
3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.
4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodniczej własnego autorstwa, napisany w języku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literackich i nie był nigdzie drukowany.
5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza w pliku Word lub pdf w terminie do 10 marca 2018 r. na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com
w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Jednego Wiersza
6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:
imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.
7. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku, Drogi Krzyżowej, itp. 

8. O podziale nagród zdecyduje jury konkursu powołane przez organizatora konkursu. 
9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawerowanym na nim swym imieniem i nazwiskiem, danymi konkursowymi oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł. 
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2018 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa św. Macieja Apostoła. 
11. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemna zgoda Autora wiersza na wykupienie minimum 5 egz. książki-pokłosia konkursu. 
12. W tomiku-pokłosiu konkursowym – zamieszczone zostaną tylko te nadesłane na konkurs utwory, których Autorzy wyrazili pisemną zgodę na zakup min. 5 egz. publikacji pokonkursowej. Tomik-pokłosie konkursu – z Posłowiem dr Marka M. Tytko (Uniwersytet Jagielloński) pt. Gatunki literackie i strofy w poezji religijnej, ukaże się w maju 2018 r. 
13. Zasady publikacji pokłosia zostaną uczestnikom konkursu przesłane osobnym pismem po wpłynięciu konkursowego utworu.
14. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu pod pseudonimem literackim. 

15. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje także adres w Polsce. 
16. Protokół jury opublikowany będzie w internecie: na stronie internetowej Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/, na https://www.facebook.com/wydawnictwomacieja oraz w Pokłosiu. 
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla Autorów. 
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora, którego decyzje są niepodważalne.

Organizator:
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła


VII  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  JEDNEGO  WIERSZA
 O  PUCHAR  WYDAWNICTWA  ŚW.  MACIEJA  APOSTOŁA

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macie­ja Apostoła z siedzibą  w  Lublińcu.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.

3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór­ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.

4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodniczej własnego autorstwa, napisany w języ­ku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literac­kich i nie był nigdzie drukowany.

5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza w pliku Word lub pdf w terminie do 10 marca 2017 r. na adres:

               wydawnictwomacieja@gmail.com

               w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Jednego Wiersza

6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:

imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.

7. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku , Drogi Krzyżowej, itp.                           
8. O podziale nagród zdecyduje jury konkursu powołane przez organizatora konkursu.           
9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawero­wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem oraz dany­mi konkursowymi.

10. Istnieje możliwość rezygnacji z Pucharu na rzecz rów­noważnika pieniężnego w wysokości minimum 300 zł.                                               11. Poza nagrodą główną nie przewiduje się przyznania innych nagród.                                                                                                                         12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2017 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.                                                                                                              
13. W tomiku - pokłosiu konkursowym - zamieszczone zostaną wszystkie nadesłane na konkurs utwory, o ile ich Autorzy wyrażą na to pisemną zgodę. Tomik - pokłosie konkursu - ukaże się w maju 2017 r.                                                                                                                          14. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu po pseudonimem literackim.                          
15. Pragnąc uczestniczyć w pokłosiu Autor wiersza zobowiązuje się do wykupienia minimum 5 egz. książki - pokłosia konkursu.                                                                                       
16. Zasady publikacji pokłosia zostaną uczestnikom konkursu przesłane osobnym pismem.          
17. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje także adres w Polsce.                                                                                     
18. Protokół jury opublikowany będzie w internecie: na stronie internetowej Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/, na Facebooku/Wydawnictwo Macieja oraz w Pokłosiu.                               19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla autorów.                                              
20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi­zatora, którego decyzje są  niepodważalne.   
                                     

                                                            Organizator:

                                          Wydawnictwo św. Macieja Apostoła


NAGRODA GŁÓWNA  

VI  MIĘDZYNARODOWEGO  KONKURSU  JEDNEGO  WIERSZA
O  PUCHAR  WYDAWNICTWA  ŚW.  MACIEJA  APOSTOŁA

ALICJA MARIA KUBERSKA – Inowrocław


Znajome twarze

Wczesnym wieczorem spaceruję po ulicach miasta.

W ogródku piwnym siedzi komornik, sączy zimny napój.
W notesie zaznacza adresy ludzi winnych finansowych grzechów.
Tworzy bilans – w jednej kolumnie nieszczęścia, w drugiej dochód.
Za każdą cyfrą ukrywa się rodzina niepewna jutrzejszego dnia.
Zobaczył w dłużnikach braci, pohamował chciwość.
Witaj, Pawle!

Na rynku, w bramie obskurnej kamienicy, stoi prostytutka.
Jaskrawa szminka odcina się czerwienią od bladej twarzy.
W oczach ukrywa ból egzystencji i strach przed alfonsem.
Demony mieszkają w narkotykach, upijają się tanim winem.
Odważa się wyjść z mroku, przejść na słoneczną stronę.
Cześć, Mario Magdaleno!

Na kamiennych stopniach kościoła klęczy brudny żebrak,
omijany przez obojętny tłum spieszących się przechodniów.
Widzę, jak zatrzymuje się starsza pani w niemodnym kostiumie.
Długo szpera w portfelu, wrzuca do pudełka pieniądze.
Brzęk upadającej monety brzmi jak potężny dzwon.
Słyszę podziękowanie i widzę odchodzącą wdowę.

Przyglądam się ludziom i dostrzegam
– święci w naszych czasach mają inne oblicza.

VI  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  JEDNEGO  WIERSZA
                  O  PUCHAR  WYDAWNICTWA  ŚW.  MACIEJA  APOSTOŁA

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macie­ja Apostoła z siedzibą w  Lublińcu.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.
3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór­ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.
4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodniczej własnego autorstwa, napisany w języ­ku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literac­kich i nie był gdziekolwiek drukowany.
5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza w pliku Word lub pdf w terminie do 13 marca 2016 r. na adres:
               wydawnictwomacieja@gmail.com
               w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Jednego Wiersza
6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:
imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.
7. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku , Drogi Krzyżowej, itp.                                                                                       8. O podziale nagród zdecyduje jury konkursu powołane przez organizatora konkursu.          
9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawero­wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem oraz dany­mi konkursowymi.
10. Istnieje możliwość rezygnacji z Pucharu na rzecz rów­noważnika pieniężnego w wysokości minimum 300 zł.                                                   
11. Poza nagrodą główną nie przewiduje się przyznania innych nagród.                           12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2016 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.                                                    13. W tomiku - pokłosiu konkursowym - zamieszczone zostaną wszystkie nadesłane na konkurs utwory, o ile ich Autorzy wyrażą na to pisemną zgodę. Tomik - pokłosie konkursu - ukaże się w maju 2016 r.                                     
14. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu po pseudonimem literackim.               15. Pragnąc uczestniczyć w pokłosiu Autor wiersza zobowiązuje się do wykupienia minimum 5 egz. książki - pokłosia konkursu.                               
16. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje także adres w Polsce.                                                                                     
17. Protokół jury opublikowany będzie w internecie: na stronie internetowej Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: wydawnictwomacieja.blogspot.com, na Facebooku/Wydawnictwo Macieja oraz w Pokłosiu.                                   
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla autorów.                                19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi­zatora, którego decyzje są  niepodważalne.                                        
                                                         
Organizatorzy

Niniejszym informujemy, że Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła (lub równowartość w kwocie 300 zł) w V Międzynarodowym Konkursie Jednego Wiersza otrzymuje:

TEODORA PIKUŁA zam. Lublin


Serdecznie dziękuję!
Jest to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie i wspaniała wiadomość.
Przesyłam swe zdjęcie z pracowni.

Teodora Pikuła

LISTA AUTORÓW NOMINOWANYCH DO NAGRODY GŁÓWNEJ V KJW

Alicja Anastaziuk - Głogów

Marta Bogoń - Sędziszów Małopolski

Karina CebulakWłocławek
Aleksandra DecGrodzisko Dolne 
Beata Gruszecka-MałekKuró
Krystyna HołaRybnik
Małgorzata HrycajSzczecin
Arkadiusz IrekJabłonowo Pomorskie

Barbara JanuszkoWołomin
Agnieszka JęśkoRogoźno

Anna Maria Kobylińska - Warszawa

Agnieszka  Koltun CollaSingapur

Justyna KoprowskaZgierz

Piotr Koprowski - Rumia

Aleksandra KowalskaGniezno
Marta Liśniewska - Warszawa

Zofia PacześniakRzeszów

Elżbieta Pawlak - Warszawa

Teodora  Maria  Pikuła - Lublin

Robert Paweł RedlińskiUSA

Urszula RędziniakStrzyżów

Marek Sass - Lubiewo

Beniamin Sęktas - Guzew

Artur StępniakStargard Szczeciński

Jacek Tryba - Golemki 

Mirosław Welz Iwonicz Zdrój
Jury konkursowe w składzie: 


1. Leszek Dacko – Toronto (Kanada),  laureat I nagrody z roku 2013;
2. Marta Sas-Nowosielska – Chatham (Kanada), laureatka I nagrody z roku 2014;
3. ks. Grzegorz Bartko  – Ried im Innkreis (Austria) - przewodniczący jury, wyróżnienie specjalne 2014

pracuje nad wyłonieniem laureata głównej nagrody: pucharu Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.

          V MIĘDZYNARODOWY KONKURS JEDNEGO WIERSZA
          O PUCHAR WYDAWNICTWA ŚW. MACIEJA APOSTOŁA

                                        REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macie­ja Apostoła z siedzibą w  Lublińcu.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.
3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór­ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.
4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej lub patriotycznej własnego autorstwa, napisany w języ­ku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literac­kich i niedrukowany w czasopismach i publikacjach książkowych.
5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza w pliku Word lub pdf, w terminie do 4 kwietnia 2015 r. na adres:
                   wydawnictwomacieja@gmail.com
6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:
imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.
7. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku,Drogi Krzyżowej,itp. 
8. O podziale nagród zdecyduje jury konkursu powołane przez organizatora konkursu.          
9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawero­wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem oraz dany­mi konkursowymi.
10. Istnieje możliwość rezygnacji z Pucharu na rzecz rów­noważnika pieniężnego w wysokości minimum 300 zł
11. Poza nagrodą główną nie przewiduje się przyznania innych nagród.             12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2015 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.                                 13. W tomiku - pokłosiu konkursowym - zamieszczone zostaną wszystkie nadesłane na konkurs utwory. Tomik - pokłosie konkursu - ukaże się w maju 2015 r.                                    
14. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu po pseudonimem literackim.                            
15. Uczestnicząc w konkursie Autor wiersza zobowiązuje się do wykupienia minimum 5 egz. książki - pokłosia konkursu.                                                          16. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje także adres w Polsce.                                                                                     
17. Protokół jury opublikowany będzie w internecie: na stronie internetowej Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: wydawnictwomacieja.blogspot.com, na Facebooku/Wydawnictwo Macieja oraz w Pokłosiu.            
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla autorów.          
19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi­zatora, którego decyzje są  niepodważalne.                                        

                                                Słowo od jury

   Dobrze, że Wydawnictwo św. Macieja Apostoła organizuje taki Konkurs, bo jest to animacja życia duchowego i religijnego tych środowisk, które są bardziej wrażliwe na piękno słowa i poezji. Dziękuję Dyrektorowi Wydawnictwa P.T. Edwardowi Przebieraczowi za tę inicjatywę i za jego służbę Kościołowi świętemu. Moja ocena wierszy jest zarazem jakby recenzją tychże utworów. Wytypowałem 10 utworów, którym przyznałem od jednego do dziesięciu punktów. Im więcej punktów, tym bardziej wartościowy treściowo, religijnie i literacko wiersz.

                                      Wiesław Janusz Mikulski, Ostrołęka

   Werdykt bardzo trudny. Jak wybrać z wielości tematów? Z przebogatej palety barw, światłocieni? Z wielości nastrojów? Jak ocenić nieoceniane, bo płynące z GŁĘBI? Moja najważniejsza uwaga: DZIĘKUJĘ za możliwość SPOTKANIA z tajemnicą serca drugiego człowieka!

             dr Dominika Budzanowska, Warszawa (przewodnicząca jury)

   Szukanie Boga i sensu wiary było i jest bardzo trudne dla człowieka. Wszyscy zadajemy sobie pytania, na które nawet teolodzy nie znajdują jednoznacznych odpowiedzi. Wątpliwości przedstawione w nadesłanych wierszach różnią się od siebie a ich interpretacja nie jest jednoznaczna. Przewijają się różne motywy poszukiwań. Jedni odnajdują dar wiary w wodzie z Kany Galilejskiej, inni wśród przyrody, w rzeźbach a jeszcze inni w sobie. Ilu poetów – tyle sposobów odkrywania tajemnic wiary.
   Wyznania autorów są szczere i dzięki temu czytelnik może odebrać je bardzo osobiście. Dotykają one życiowych doświadczeń każdego z nas. Doświadczeń pełnych pokory, czasem buntu oraz wewnętrznych monologów, które poprzez wiersz stają się dialogiem z Bogiem.
   Bogactwo poetyckich świadectw wiary wskazuje na nieustającą potrzebę kontaktu z tym „Który był i Który jest, i Który przychodzi”.
   Zwracam dużą uwagę na estetykę wypowiedzi poetyckiej. Niektóre słowa nie pasują do tematyki związanej z Bogiem. Być może słowa: pijany, śmierdząca, szczyn, durna (wiara) mają pełnić jakąś funkcję, coś podkreślić czy też za pomocą szoku zwrócić uwagę na intencję autora. Jednak w moim odczuciu nie pasują i dlatego już przy pierwszej selekcji utwory zawierające powyższe wyrazy zostały przeze mnie odrzucone.

                                                            Izabela Zubko, Warszawa

                  Werdykt jury

Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: 

SAS NOWOSIELSKA MARTA – Ontario (Kanada)

II nagroda:  NOWAK PIOTR – Kolonia Bogoria

III nagroda: GRABOWIECKA DOMINIKA ( lat 17!) – Warszawa

                 Wyróżnienia:

MARSZAŁEK EDWARD – Krościenko Wyżne
LUBOS AGNIESZKA – Bielsko-Biała
FLUNT  MARIAN – Brzeg Dolny
BARTOSZUK DANUTA  – Piaseczno
WELZ MIROSŁAW – Iwonicz Zdrój

Wyróżnienie specjalne dyrektora Wydawnictwa św. Macieja Apostoła Edwarda Przebieracza:

ks. BARTKO GRZEGORZ – Zamość 

Książka - pokłosie IV Konkursu Jednego Wiersza - pt. "Miłość, która zachwyca" ukaże się we wrześniu br.

Lubliniec, 14 V 2014 
- w dniu  liturgicznego wspomnienia św. Macieja Apostoła - patrona Wydawnictwa

    Gratuluję wszystkim laureatom i biorącym udział w Konkursie Jednego Wiersza, którego wyniki zostały ogłoszone dzisiaj. To piękny, wartościowy dzień, dla ludzi pióra.
Bardzo ważne dla człowieka jest potwierdzenie, że inni go doceniają - tak jak w tym przypadku.
   Z niecierpliwością czekam na ogłoszenie następnego konkursu.
                                                   
                                              Krystyna Ring, Warszawa

   Bardzo dziękuję, jestem milo zaskoczona, bo nie liczyłam na tak wysoką pozycję. Naprawdę czuję się bardzo zaszczycona, wyróżniona  i serdecznie się cieszę!!!!
   Prosiłam kiedyś w swych modlitwach dobrego Boga, aby nieść ukojenie i pocieszenie swoją poezją, która jest przecież darem od Niego – Najdoskonalszego Poety i Artysty….

Jeszcze raz dziękuję!

    Cała szczęśliwa 

Marta Sas Nowosielska

PS. Oczywiście dziękuję również świętemu Maciejowi!


Serdecznie dziękuję za wiadomość o rozstrzygnięciu IV KJW. Zostałam bardzo miło zaskoczona, znajdując swoje nazwisko wśród wyróżnionych osób. Cieszę się, że mój sposób odczuwania wiary dotarł do jury.

                                                                  Danuta Bartoszuk

Bardzo dziękuję za informację - jestem wzruszony werdyktem. Wyróżnienie w Waszym konkursie bardzo sobie cenię.

                                                                  Edward Marszałek


W dniu 31 III 2014 zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w IV KJW. Wszystkim autorom nadesłanych wierszy, w ilości ponad 100, serdecznie dziękujemy! 

Jury konkursu: IZABELA ZUBKO, zam. Warszawa; dr DOMINIKA BUDZANOWSKA, zam. Warszawa (przewodnicząca jury); WIESŁAW JANUSZ MIKULSKI, zam. Ostrołęka; wyłoni zdobywcę nagrody głównej: Pucharu Wydawnictwa św. Macieja Apostoła oraz pozostałych laureatów w terminie do 30 kwietnia 2014. W dniu 14 maja, czyli w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, zostanie podany do publicznej wiadomości werdykt jury. Książka-pokłosie konkursu ukaże się we wrześniu br. Regulamin nowej edycji konkursu opublikowany zostanie we wrześniu br.


     IV  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  JEDNEGO  WIERSZA

   O  PUCHAR  WYDAWNICTWA  ŚW.  MACIEJA  APOSTOŁA

REGULAMIN

1.Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macie­ja Apostoła z siedzibą w Lublińcu.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.
3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór­ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.
4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, własnego autorstwa, napisany w języ­ku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literac­kich i niedrukowany w czasopismach i publikacjach książkowych.
5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza w terminie do 31 marca 2014 r. na adres:
                   wydawnictwomacieja@gmail.com
6. Osoby nie posiadające internetu mogą (od 1 stycznia 2014) nadsyłać wiersz na adres:
                 Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
                     ul. Kołłątaja 1; 42-700 Lubliniec
Za przepisanie wiersza z maszynopisu w plik konkursowy pobierana będzie w tym przypadku dodatkowa opłata w wysokości 10 zł.
7. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:
imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy
8. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku , Drogi Krzyżowej, itp.                                       9. O podziale nagród zdecyduje jury konkursu powołane przez organizatora konkursu. 10. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawero­wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem oraz dany­mi konkursowymi.
11. Istnieje możliwość rezygnacji z Pucharu na rzecz rów­noważnika pieniężnego w wysokości minimum 300 zł.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 maja 2014 – w dniu liturgicznego wspomnienia Apostoła.                                                             13. W tomiku - pokłosiu konkursowym - zamieszczone zostaną wszystkie nadesłane na konkurs utwory. Tomik - pokłosie konkursu - ukaże się we wrześniu 2014 r.          
14. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu po pseudonimem literackim.       
15. Dopuszcza się udział osób niepełnoletnich jednak za pisemną zgodą przynajmniej jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych.                        16. Uczestnicząc w konkursie Autor wiersza zobowiązuje się do wykupienia minimum 5 egz. książki - pokłosia konkursu.                                    
17. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje także adres w Polsce.
18. Protokół jury przesłany zostanie laureatom konkursu, opublikowany będzie w internecie, w Pokłosiu, na blogu                
19.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla autorów.                                             
20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi­zatora, którego decyzje są  niepodważalne.                                   

                                                       OrganizatorzyOto okładka Pokłosia III KJW "Po drugiej stronie Miłości".
Autor okładki, a także części grafiki wewnątrz tomiku: AGATA CICHY - Tychy
Autor "Posłowia": dr MAREK MARIUSZ TYTKO, UJ
W konkursie udział wzięło 150 poetów z 10 krajów, z 2 kontynentów. 
Zwyciężył LESZEK DACKO, zam Paryż (Francja).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz